Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
8.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
TB v/v đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG loại B, C năm 2018 In E-mail

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 63/KHTN-KH
V/v đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG loại B, C năm 2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

Kính gởi:       
 
                   -  BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

                             -  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

 

-  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Theo công văn số 484/ĐHQG-KHCN ngày 24/3/2017 về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM loại B và C năm 2018, Trường kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng PTN và Giám đốc TT phổ biến đến các cán bộ triển khai việc đăng ký đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B và C năm 2018 theo các lịch trình sau:

I.   Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B:

ĐHQG-HCM ủy quyền cho Trường xét sơ tuyển và xếp thứ tự ưu tiên theo “Nguyên tắc, mục tiêu và định hướng đầu tư đề tài KH&CN của ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020”* và các tiêu chí sau:

A1. Tiêu chuẩn bắt buộc

1.   Định hướng nghiên cứu:

1.1.  Hướng nghiên cứu có đóng góp vào các mục tiêu đầu tư nêu ở “Nguyên tắc, mục tiêu và định hướng đầu tư đề tài KH&CN của ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020”.

1.2.  Đối với nghiên cứu cơ bản: Sản phẩm cứng/mềm có ý nghĩa khoa học, có giá trị thực tiễn và là nghiên cứu đnh cao.

Đối với nghiên cứu ứng dụng: Sản phẩm cứng/mềm là sản phẩm chủ lực quốc gia/có giá trị ứng dụng cao/có khả năng phục vụ địa phương.

2.   Tiêu chuẩn đề tài:

2.1.  Kết quả nghiên cứu:

+ Đối với nghiên cứu cơ bản: từ 02 bài báo công bố quốc tế uy tín trở lên, hoặc sách xuất bn ti nhà xut bn uy tín quc tế.

+ Đối với nghiên cứu ứng dụng: được cấp bằng sở hữu trí tuệ từ giải pháp hữu ích đến sáng chế hoặc đơn đăng ký giải pháp hữu ích/sáng chế đã được chấp nhận nội dung và có ít nhất 01 hợp đồng chuyển giao kết quả đề tài thành công.

2.2.  Hoàn tất đào tạo tối thiểu 01 thạc sỹ.

3.   Tiêu chuẩn nhóm nghiên cứu:

3.1.  Chủ nhiệm đề tài thỏa mãn đồng thời các tiêu chuẩn:

+ Trình độ tiến sỹ trở lên;

+ Có thành tích công bố khoa học và/hoặc sản phẩm sở hữu trí tuệ;

+ Có năng lực tổ chức thực hiện thông qua từng làm chủ nhiệm đề tài cùng lĩnh vực và đã nghiệm thu loại Khá trở lên;

+ Không đồng thời chủ nhiệm 02 đề tài cùng cấp.  

3.2.  Nhóm nghiên cứu đã có nghiên cứu sơ khởi ở các cấp thấp hơn (tối thiểu 01 công trình có liên quan).

A2. Tiêu chuẩn xếp hạng ưu tiên:

1.   Có thu hút kinh phí ngoài ngân sách ĐHQG-HCM (có minh chứng đồng tài trợ kinh phí của đối tác);

2.   Ưu tiên chủ nhiệm đề tài là tiến sỹ trẻ (dưới 35 tuổi);

3.   Có khai thác trang thiết bị đã được đầu tư tại ĐHQG-HCM;

4.   Đối với nghiên cứu cơ bản:

-      Chủ nhiệm đề tài có trung bình 06 bài ISI trong 3 năm gần nhất;

-      Công trình công bố trên các tạp chí thuộc ISI có chỉ số ảnh hưởng cao, hoặc nhà xuất bản uy tín quốc tế, hoặc các hội nghị uy tín trong lĩnh vực đăng ký, hoặc có hoàn tất đào tạo tiến sỹ.

Đối với nghiên cứu ứng dụng:

-      Chủ nhiệm đề tài có thành tích tốt đăng ký SHTT hoặc chuyển giao công nghệ
trong 3 năm gần nhất
;

-      Có cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu của doanh nghiệp/địa phương (có minh chứng bằng văn bản).

 

§  Hồ sơ đăng ký** được đóng thành cuốn bao gồm:

-      Thuyết minh đề cương có chữ ký của chủ nhiệm (theo mẫu  R00R01  mới được cập nhật 2017);

-      Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên chủ chốt có ký tên (theo mẫu R03);

-      Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có) có đầy đủ chữ ký và dấu của các cơ quan liên quan (theo mẫu R04).

§  Hồ sơ đăng ký cần nộp: 01 bản sao (Chủ nhiệm giữ lại bản gốc để nộp sau khi có kết quả sơ tuyển và chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng xét sơ tuyển) nộp tại phòng KHCN (F. 07) và gởi file Thuyết minh (word, unicode) qua email Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó .

§  Thời gian nộp hồ sơ đề tài loại B: trước ngày 12/4/2017.

 

II.    Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C:

Thủ tục xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM (QĐ 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012), chủ nhiệm đề tài chú ý: đề tài nghiên cứu phải phù hợp với định hướng nghiên cứu của đơn vị và của Trường giai đoạn 2016-2020.

§  Hồ sơ đăng ký** được đóng thành cuốn bao gồm:

-      Thuyết minh đề cương có chữ ký của chủ nhiệm (theo mẫu  R00R01  mới được cập nhật 2017);

-      Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên chủ chốt có ký tên (theo mẫu R03);

-      Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có) có đầy đủ chữ ký và dấu của các cơ quan liên quan (theo mẫu R04).

§  Hồ sơ đăng ký cần nộp: 03 bản sao (Chủ nhiệm giữ lại bản gốc để nộp sau khi có kết quả thẩm định) nộp tại phòng KHCN (F. 07) và gởi file Thuyết minh (word, unicode) qua email Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó .

§  Thời gian nộp hồ sơ đề tài loại C: trước ngày 12/4/2017.

 

Kính chào trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. KHCN;
- Lưu VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   (đã ký)

 Châu Văn Tạo

_________________________________________

(*)“Nguyên tắc, mục tiêu và định hướng đầu tư đề tài KH&CN của ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020”

(**) Các biểu mẫu đăng ký tải về từ website trường/Phòng KHCN/Biểu mẫu: http://web.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=278

v Các quy định về tiêu chuẩn đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM, đối với chủ nhiệm đề tài và hồ sơ đăng ký xem tại website trường/Phòng KHCN/Văn bản pháp quy/Quy định của ĐHQG: http://web.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=6440&Itemid=1257

 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab