Thông báo lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2016 - 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

 

Các Anh(chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ có tên trong danh sách đính kèm đến Trường ĐH Khoa học Tự nhiên dự lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ theo lịch sau: 

- Danh sách Thạc sĩ (học viên đã bảo vệ và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp của phương thức 1 từ tháng 4/2016 đến 15/01/2017) (đinh kèm)

- Danh sách Tiến sĩ (đính kèm)

Stt

Khoa

Ngày nhận lễ phục

Ngày Tổ chức lễ

Địa điểm

1

Khoa Công nghệ thông tin, Viện JVN, Khoa Toán – Tin học, Khoa Điện tử Viễn thông, Khoa Hóa học, Khoa Địa chất

15 giờ 15/5/2017

8h, ngày 16/5/2017

GĐ 1

2

Khoa Sinh học, Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật, , Khoa Môi trường, Khoa Khoa học Vật liệu

14 giờ 17/5/2017

8h, ngày 18/5/2017

GĐ 1

 Chú ý: mang theo CMND để nhận lễ phục

 Để buổi lễ được tổ chức tốt đẹp, đề nghị tất cả các anh(chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh đến dự lễ đầy đủ và đúng giờ. Học viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp tại phòng sau đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/5/2017. Các anh(chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh không dự lễ tốt nghiệp vui lòng thông báo cho phòng đào tạo sau đại học được biết trước ngày 12/5/2017

Thông báo này thay cho giấy triệu tập nhận bằng.

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2017

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Lê Đức Phúc

Cập nhật ( 26/04/2017 )