Công văn yêu cầu niêm yết công khai quy định pháp luật về định mức thời gian làm việc và khung định mức giờ chuẩn giảng dạy của Giảng viên

Tải công văn:  cv_tb_quydinhgiochuangiangdaycuagv

Tải file đính kèm công văn:  quydinhgiochuangiangvien