Ban tổ chức và Ban Thư ký Hội nghị Khoa học lần thứ 10

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC VÀ BAN THƯ KÝ

Hội nghị Khoa học lần thứ 10 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên năm 2016

(Đính kèm theo Quyết định số 267/QĐ/KHTN-KH ngày 01 tháng 3 năm 2016)


I. BAN TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

PGS.TS. Châu Văn Tạo

Ban Giám hiệu

Trưởng BTC

2

TS. Trần Văn Mẫn

Phòng KHCN

Phó Trưởng BTC

3

TS. Huỳnh Quang Vũ

Khoa Toán - Tin

Ủy viên

4

TS. Huỳnh Văn Tuấn

Khoa Vật lý - VLKT

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Tuyết Phương

Khoa Hóa học

Ủy viên

6

ThS. Trương Hải Nhung

Khoa Sinh học - CNSH

Ủy viên

7

TS. Phạm Trung Hiếu

Khoa Địa chất

Ủy viên

8

TS. Tô Thị Hiền

Khoa Môi trường

Ủy viên

9

PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc

Khoa CNTT

Ủy viên

10

TS. Bùi Trọng Tú

Khoa Điện tử - VT

Ủy viên

11

PGS.TS. Lê Văn Hiếu

Khoa KH Vật liệu

Ủy viên


II. BAN THƯ KÝ

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

TS. Nguyễn Hoàng Chương

Phòng KHCN

Trưởng Ban

2

ThS. Võ Thị Mai Thuận

Phòng KHCN

Ủy viên

3

CN. Hồ Ngọc Trang Anh

Phòng KHCN

Ủy viên

4

CN. Nguyễn Hà Thương

Phòng KHCN

Ủy viên

5ThS. Nguyễn Thị Thảo
Phòng KHCN - Ban chuyên san Tạp chí PT KH&CN
Ủy viên
6
CN. Võ Thị Tâm Minh
Phòng KHCN - Ban chuyên san Tạp chí PT KH&CNỦy viên