Thông báo

 • TB v/v gởi đăng bài tạp chí IKEEE (10/08/2016)
 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
   TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN 10
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 10/KHCN

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2016

  THÔNG BÁO

  Về việc gởi đăng bài tạp chí IKEEE

  Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ 10 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM trân trọng thông báo về việc gởi bài đăng Tạp chí của Institute of Korean Electrical and Electronics Engineers (IKEEE) từ các báo cáo toàn văn tham gia Hội nghị.

  Lĩnh vực gởi bài: Vật lý điện tử, tin học, robot - tự động; Vật lý kỹ thuật; Điện tử viễn thông; Vi mạch bán dẫn; Khoa học vật liệu; Hóa và môi trường.

  Hình thức gởi bài: Tác giả gởi tập tin (.docx) toàn văn bài viết 4 đến 8 trang A4 theo mẫu của Tạp chí qua email Cô Võ Thị Tâm Minh This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Ban thư ký Hội nghị chịu trách nhiệm tổng hợp bài gởi đăng chuyển đến Tạp chí IKEEE, Tạp chí sẽ tổ chức phản biện cho các bài viết theo quy cách của Tạp chí. Quy trình nhận và đăng bài kéo dài từ 3 – 6 tháng.

  Thời hạn gởi bài: 20/9/2016 - 20/10/2016.

  Phí gởi bài: Do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác với IKEEE nên các bài gởi đăng từ báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 10 hoàn toàn miễn phí.

  Tác giả có thể tải mẫu bài viết và xem các thông tin về Tạp chí IKEEE theo đường dẫn sau:https://acoms.kisti.re.kr/journal.do?method=journalintro&journalSeq=J000060&menuId=&introMenuId=0101. Hoặc tìm hiểu qua Văn phòng đại diện Tạp chí IKEEE tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, phòng E 303.

  Kính chào trân trọng. 


  PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

  TRƯỞNG PHÒNG KHCN

  (đã ký)

  Trần Văn Mẫn • TB v/v thời hạn đăng ký tham gia báo cáo Hội nghị KH lần thứ 10 (06/06/2016)
 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  _____________

  HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 10

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG-HCM

  Ngày 11 tháng 11 năm 2016


  Kính gởi:

  -         BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  -         TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

  -         GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM


  Theo Thông báo số 1 của Hội nghị Khoa học lần thứ 10 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Tp. HCM thì thời gian đăng ký tham gia báo cáo tại Hội nghị (oral và poster) là từ ngày 01/6/2016 – 15/8/2016. Sau ngày 15/8/2016, trang web Hội nghị sẽ chính thức đóng chức năng đăng ký, vì vậy Ban tổ chức Hội nghị kính đề nghị các BCN Khoa, Trưởng PTN, Giám đốc TT đôn đốc nhắc nhở các cán bộ tích cực đăng ký tham gia báo cáo tại Hội nghị trong thời hạn trên.

  Lưu ý cán bộ chỉ nộp bài đăng ký tham gia báo cáo theo một hình thức duy nhất là tạo tài khoản trên trang web Hội nghị và tiến hành các bước đăng ký theo hướng dẫn. Ban tổ chức Hội nghị và các Tiểu ban không nhận bài in nộp trực tiếp từ cán bộ. Cán bộ sau khi đăng ký trực tuyến trên trang web Hội nghị có thể dùng tài khoản của mình đăng nhập lại và điều chỉnh nội dung đăng ký (chỉ trong thời gian trước ngày 15/8/2016), cũng như có thể xem được thông tin về xét duyệt của Ban tổ chức Tiểu ban.

  Đây là phương thức đăng ký được cải tiến nhằm tiết kiệm và tạo thuận lợi hơn cho người đăng ký cũng như công tác xét duyệt bài của Ban tổ chức. Kính mong tất cả cán bộ và người tham gia tích cực ủng hộ và thực hiện đúng thủ tục đăng ký.

  Mọi thông tin và hướng dẫn đăng ký tham gia báo cáo đều có chi tiết trên trang web Hội nghị: http://web.hcmus.edu.vn/hnkh/.

      Tp. HCM, ngày 06 tháng 6 năm 2016

                                                                                                                BAN THƯ KÝ HỘI NGHỊ • Thông báo số 1 (01/03/2016)
 •                                                     ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  _____________

  HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 10

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG-HCM

  Ngày 11 tháng 11 năm 2016

  THÔNG BÁO SỐ 1


  Theo định kỳ 2 năm 1 lần, Hội nghị Khoa học lần thứ 10 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiênĐHQG-HCM dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2016. Thông qua Hội nghị các đại biểu có thể gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn. Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ 10 trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia báo cáo tại Hội nghị.

  1.  THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI NGHỊ

  • Các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực liên quan.
  • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, học viên sau đại học, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

  2.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC

  • Hội nghị toàn thể: Các báo cáo mời và thảo luận chung.
  • Hội nghị tại các tiểu ban: Các báo cáo miệng (oral) và treo bảng (poster).
  • Triển lãm về những thành tựu nghiên cứu.

  3.  CÁC LĨNH VỰC

  • Toán - Tin học
  • Môi trường
  • Vật lý – Hải dương học 
  • Công nghệ thông tin –Truyền thông
  • Hóa học  
  • Điện tử – Viễn thông
  • Sinh học và Công nghệ sinh học 
  • Khoa học Vật liệu
  • Địa chất


  4.  CÔNG BỐ KHOA HỌC CÁC BÁO CÁO TUYỂN CHỌN

  Các báo cáo tham gia hội nghị sẽ được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, phản biện và công bố trong các Chuyên san Khoa học Tự nhiên của Tạp chí phát triển Khoa học Công nghệ, ĐHQG-HCM.

  5.  HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA

  Các báo cáo tham gia hội nghị sẽ thực hiện đăng ký trực tuyến qua trang web của Hội nghị http://web.hcmus.edu.vn/hnkh/

  6.  CÁC THỜI HẠN

  • 01/6 – 15/8/2016:

  Thời gian đăng ký tham gia Hội nghị, Tác giả/Đồng tác giả mở tài khoản và gởi bài tóm tắt báo cáo trực tuyến qua trang web http://web.hcmus.edu.vn/hnkh/.

  • 16/8 – 30/8/2016:

  Đóng tài khoản đăng ký, các tiểu ban chuyên môn tiến hành xét duyệt các bài đăng ký tham gia.

  • 30/8 – 13/9/2016:

  Thời gian các tiểu ban thông báo Tác giả về kết quả xét duyệt, Tác giả chỉnh sửa và gởi lại bài.

  • 13/9 - 13/10/2016:

  Thời gian Tác giả gởi bài toàn văn qua email của Thư ký tiểu ban. Bài báo cáo toàn văn được trình bày theo đúng quy cách bài viết gởi đăng Tạp chí Phát triển KH&CN, ĐHQG-HCM.

   7.  BAN TỔ CHỨC

  Stt

  Họ và tên

  Đơn vị

  Chức vụ

  1

  PGS.TS. Châu Văn Tạo

  Ban Giám hiệu

  Trưởng BTC

  2

  PGS.TS. Lâm Quang Vinh

  Phòng KHCN

  Phó trưởng BTC

  3

  TS. Huỳnh Quang Vũ

  Khoa Toán - Tin học

  Ủy viên

  4

  TS. Huỳnh Văn Tuấn

  Khoa Vật lý - VLKT

  Ủy viên

  5

  TS. Nguyễn Tuyết Phương

  Khoa Hóa học

  Ủy viên

  6

  ThS. Trương Hải Nhung

  Khoa Sinh học - CNSH

  Ủy viên

  7

  TS. Phạm Trung Hiếu

  Khoa Địa chất

  Ủy viên

  8

  TS. Tô Thị Hiền

  Khoa Môi trường

  Ủy viên

  9

  PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc

  Khoa CNTT

  Ủy viên

  10

  TS. Bùi Trọng Tú

  Khoa Điện tử - VT

  Ủy viên

  11

  PGS.TS. Lê Văn Hiếu

  Khoa KH Vật liệu

  Ủy viên

  8.  BAN CỐ VẤN CHUYÊN MÔN

  Stt

  Họ và tên

  Đơn vị

  Lĩnh vực

  chuyên môn

  1

  GS.TS. Trần Linh Thước

  Ban Giám hiệu

  Sinh học

  2

  TS. Nguyễn Du Sanh

  Khoa Sinh học - CNSH

  Sinh học

  3

  PGS.TS. Hồ Huỳnh Thùy Dương

  Khoa Sinh học - CNSH

  Sinh học

  4

  GS.TS. Nguyễn Hữu Anh

  Khoa Toán - Tin học

  Toán học

  5

  GS.TS. Dương Minh Đức

  Khoa Toán - Tin học

  Toán học

  6

  GS.TS. Đặng Đức Trọng

  Khoa Toán - Tin học

  Toán học

  7
  GS.TS. Bùi Xuân Hải

  Khoa Toán - Tin học

  Toán học

  8

  GS.TS. Lê Khắc Bình

  Khoa KH Vật liệu

  KH Vật liệu

  9

  PGS.TS. Đặng Văn Liệt

  Khoa Vật lý - VLKT

  Vật lý

  10

  TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

  Khoa Vật lý - VLKT

  Vật lý

  11

  GS.TS. Lê Ngọc Thạch

  Khoa Hóa học

  Hóa học

  12

  GS.TS. Nguyễn Kim Phi Phụng

  Khoa Hóa học

  Hóa học

  13

  PGS.TS. Hà Thúc Huy

  Khoa Hóa học

  Hóa học

  14

  PGS.TS. Trần Lê Quan

  Ban Giám hiệu

  Hóa học

  15

  PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai

  Khoa Hóa học

  Hóa học

  16

  TS. Nguyễn Kim Hoàng

  Khoa Địa chất

  Địa chất

  17

  PGS.TS. Hà Quang Hải

  Khoa Môi trường

  Môi trường

  18

  PGS.TS. Vũ Hải Quân

  Ban Giám hiệu

  CNTT

  19

  PGS.TS. Đồng Thị Bích Thủy

  Khoa CNTT

  CNTT

  20

  PGS.TS. Trần Đan Thư

  Khoa CNTT

  CNTT

  21

  PGS.TS. Nguyễn Hữu Phương

  Khoa Điện tử - VT

  Điện tử - VT

  22

  GS.TS. Đinh Sỹ Hiền

  Khoa Điện tử - VT

  Điện tử - VT

  23

  TS. Huỳnh Hữu Thuận

  Khoa Điện tử - VT

  Điện tử - VT

  Hội nghị không thu phí tham gia, các đại biểu tự túc đi lại và ăn ở.

  Kính chào trân trọng.       KT. HIỆU TRƯỞNG
      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC


               (đã ký)

            Châu Văn Tạo