ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 10

Tài khoản đang tạm khóa do đã kết thúc thời gian đăng ký và chỉnh sửa bài báo tham gia Hội nghị.
        Từ 16/8 – 30/8/2016: Đóng tài khoản đăng ký, Ban tổ chức - biên tập các tiểu ban chuyên môn tiến hành xét duyệt các bài đăng ký tham gia Hội nghị.
        Từ 30/8 - 13/9/2016: Kết quả xét duyệt được gởi qua email tác giả đăng ký, Tác giả có thể đăng nhập lại tài khoản để chỉnh sửa (nếu có).