Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo nộp hồ sơ nhận kinh phí nghiên cứu năm 2017 của NCS 911 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

v/v Cấp kinh phí hỗ trợ nghiên cứu cho NCS chương trình 911

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO 

 

          Nghiên cứu sinh chương trình 911 trong nước và phối hợp nộp hồ sơ nhận kinh phí hỗ trợ nghiên cứu năm 2017 theo hướng dẫn như sau:

1. Đối tượng nhận kinh phí

-          NCS năm 2014: nhận kinh phí năm thứ 3

NCS khóa năm 2014 sẽ hết thời hạn học chính qui vào tháng 12/2017 nên không được gia hạn nhận kinh phí nghiện cứu. Vì vậy năm nay phải nộp đủ chứng từ để nhận kinh phí năm hiện tại và các năm đã xin hoãn. Nếu không đủ chứng từ, kinh phí sẽ hoàn trả lại Bộ GDĐT.

-          NCS năm 2015: nhận kính phí năm thứ 2

-          NCS năm 2016: nhận kinh phí năm thứ 1

2. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

2.1.  Hồ sơ gồm:

-          Đơn đăng ký nhận kinh phí, đầy đủ các chữ ký xác nhận theo mẫu 

-          Bản sao các bài báo (nếu có kê khai)

-          Chứng từ bản gốc (hóa đơn tài chánh) còn trong thời hạn thanh toán

2.2. Qui định chi và các khoản được chi hỗ trợ nghiên cứu: xem file đính kèm

2.3. Thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ nhận kinh phí nộp tại phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 30/9/2017, Sau thời hạn này các trường hợp không nộp hồ sơ xem như NCS tự ý từ chối nhận kinh phí hỗ trợ nghiên cứu.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT

- Phòng ĐT SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 (đã ký)

 

Lê Đức Phúc

 

 

Cập nhật ( 30/08/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab