Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
6.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo làm hồ sơ xét khen thưởng năm học 2007-2008 In E-mail
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

-------

Số :  53  /KHTN-TCHC

( V/v : Làm hồ sơ khen thưởng

năm học 2007-2008 )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  14  tháng 8 năm 2008

Kính gửi :          Các đơn vị trong Trường

            Theo biên bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường họp ngày 13/8/2008, Hội đồng đã thống nhất đề nghị Đại học Quốc gia Tp.HCM xét tặng danh hiệu thi đua - khen thưởng cho các cá nhân và tập thể vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của Trường trong năm học 2007-2008.

            Trường đề nghị đơn vị ( hoặc cá nhân ) hoàn thành Bản báo cáo thành tích theo mẫu qui định ( có thể lấy từ trang Web của Phòng TC-HC ).

1/ Danh sách CB-VC được đề nghị xét TĐ-KT cấp trên ( danh hiệu đề nghị, các danh hiệu đã đạt được từ năm 1995 đến 2007 và số quyết định )  ( Đính kèm - mới cập nhật năm học 2007-2008 )

2/ Danh sách đơn vị được đề nghị xét TĐ-KT cấp trên ( danh hiệu đề nghị, các danh hiệu đã đạt được từ năm 1995 đến 2007 và số quyết định )  ( Đính kèm )

3/ Mẫu biểu ( tham khảo trang web ) :

            http://www.hcmuns.edu.vn/index.php? option=com_content&task=view&id=1295&Itemid=542

Các bản báo cáo thành tích cấp trên sẽ được Trường và Đại học Quốc gia Tp.HCM ký đóng dấu xác nhận. Vì vậy, ngoài các bản báo cáo thành tích bằng văn bản gởi về Phòng TC-HC đề nghị gởi file về hộp thư Phòng TC-HC ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) trước ngày 25/8/2008.

           

            Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :                                                                       TL.HIỆU TRƯỞNG

- Như trên                                                         Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chánh

- Lưu VP

                                                                                      Trần Phong Dũng

Cập nhật ( 06/11/2008 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab