Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
6.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Công tác qui hoạch cán bộ năm 2008 In E-mail
ĐẢNG BỘ ĐHQG TP.HCM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
***
 
                                                                            

                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2008

Số:  ………..

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ NĂM 2008
(
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ năm 2008 của Đảng ủy ĐHQG)

1.    Mục đích, yêu cầu và nguyên tắc quy hoạch

1.1.  Mục đích, yêu cầu

-          Quy hoạch các chức danh lãnh đạo trong Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG.HCM) là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm tạo nguồn cán bộ để sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ khi cần bổ sung, thay thế và là cơ sở để các cấp thẩm quyền xem xét bổ nhiệm các chức danh một cách chủ động, đáp ứng các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

-          Thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển đội ngủ cán bộ và các khâu khác của công tác cán bộ; bám sát thực tiễn, trên cơ sở nắm chắc đội ngũ cán bộ hiện có và nguồn cán bộ, dự báo được yêu cầu về cán bộ lãnh đạo, quản lý trong từng giai đoạn kể cả trước mắt và lâu dài.

1.2.  Các  nguyên tắc quy hoạch

-          Quy hoạch cần đảm bảo tính kế thừa và phát triển đội ngủ cán bộ quản lý ĐHQG.HCM

-          Quy hoạch phải đảm bảo tính "mở" và "động", không hạn chế trong số ít người đã được định sẵn.

-          Một cán bộ có thể được quy hoạch vào nhiều chức danh; một chức danh có thể có từ 1 đến 3 người để quy hoạch.

-          Cán bộ trong diện quy hoạch phải đảm bảo ở nhiều độ tuổi khác nhau

-          Hàng năm thực hiện đánh giá, rà soát, điều chỉnh bổ sung, thay thế những cán bộ đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của đội ngủ cán bộ, kịp thời bổ sung những nhân tố mới.

-          Cán bộ trong diện quy hoạch phải là người đáp ứng được cơ bản tiêu chuẩn cho từng chức danh, nhưng cần có kế hoạch bồi dưỡng để tiếp tục hoàn thiện thông qua luân chuyển, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn công tác.

-          Cán bộ trong diện quy hoạch năm 2008 phải có những người đủ tuổi và các điều kiện khác để có thể quy hoạch vào các chức vụ tính đến nhiệm kỳ sau của đơn vị.

2.    Căn cứ pháp lý:

Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính Trị (khóa IX) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 17-HD/TCTW ngày 23/4/2003 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 47-HD/TCTW ngày 24/5/2005 của Ban Tổ chức Trung ương.

3.    Thẩm quyền và đối tượng quy hoạch:

3.1.  Giám đốc ĐHQG.HCM - Ban Thường vụ Đảng ủy  ĐHQG.HCM:

3.1.1. Chủ động quy hoạch nguồn:

-    Giám đốc và phó giám đốc  ĐHQG.HCM

-    Hiệu trưởng các trường Đại học thành viên, Viện trưởng Viện nghiên cứu. Các danh sách được báo cáo các cấp có thẩm quyền phê duyệt: Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

3.1.2. Trực tiếp quyết định quy hoạch các chức danh:

-    Trưởng ban và Phó Trưởng ban.

-    Phó Hiệu trưởng, Phó Viện trưởng.

-    Trưởng Khoa và Phó Trưởng Khoa trực thuộc.

-    Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm và các đơn vị trực thuộc

3.2.  Hiệu trưởng, Viện trưởng, Thủ trưởng - cấp Ủy các đơn vị trực thuộc:

3.2.1. Giới thiệu các chức danh do cấp trên quyết định.

3.2.2. Trực tiếp quyết định quy hoạch các chức danh:

-    Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

-    Trưởng Khoa và Phó Trưởng Khoa.

-     Các  chức danh tương đương trưởng phó phòng, khoa trực thuộc đơn vị.

4.    Nội dung quy hoạch:

4.1.   Căn cứ quy hoạch:

-    Chiến lược của đơn vị, của ĐHQG.HCM.

-    Nhiệm vụ của đơn vị.

-    Hệ thống tổ chức hiện có và dự báo mô hình tổ chức của thời gian tới.

-    Thực trạng đội ngủ cán bộ hiện có.

4.2.   Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, công chức:

4.2.1. Tiêu chuẩn chung:

Cần đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX); Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003
của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 67-QĐ/TW ngày 04/07/2007 của Bộ Chính trị ban hành phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 04/07/2007 của Bộ Chính trị.

4.2.2. Về độ tuổi: tính đến đầu nhiệm kỳ sau (năm 2012).

-    Nam không quá 55 tuổi (sinh năm 1957 về sau).

-    Nữ không quá 50 tuổi (sinh năm 1962 về sau).

4.2.3. Tiêu chuẩn cụ thể: ngoài tiêu chuẩn chung trên, các chức danh còn có các tiêu chuẩn sau:

a.     Tiêu chuẩn Giám đốc ĐHQG.HCM:

-    Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

-    Có uy tín trong giới khoa học, giáo dục;

-    Có năng lực lãnh đạo, quản lý cấp ĐHQG.HCM: có tầm nhìn chiến lược, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sáng tạo, năng động, nhạy bén, mạnh dạn đổi mới;

-    Có ít nhất 5 năm tham gia quản lý giáo dục đại học hoặc nghiên cứu khoa học từ cấp khoa, phòng nghiên cứu, trường đại học, viện nghiên cứu trở lên;

-    Là phó giáo sư, tiến sĩ, hoặc đang được quy hoạch để đạt chức danh và học vị như trên;

-    Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc đang được quy hoạch để cử đi học;

-    Sử dụng thành thạo một ngoại ngữ thông dụng;

-    Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

b.     Tiêu chuẩn Phó Giám đốc ĐHQG.HCM:

-    Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

-    Có năng lực và kinh nghiệm quản lý một lĩnh vực chuyên môn cụ thể do giám đốc ĐHQG.HCM phân công;

-    Có ít nhất 5 năm tham gia quản lý giáo dục đại học hoặc nghiên cứu khoa học từ cấp khoa, phòng nghiên cứu, trường đại học, viện nghiên cứu trở lên;

-    Là tiến sĩ hoặc đang được quy hoạch để đạt học vị như trên;

-    Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc đang được quy hoạch để cử đi học;

-    Sử dụng thành thạo một ngoại ngữ thông dụng;

-    Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

c.     Tiêu chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của các trường Đại học thành viên; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu ĐHQG.HCM:

Qui định tại Điều lệ Trường đại học được ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 07 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

d.     Các chức danh khác:

-    ĐHQG.HCM xây dựng tiêu chuẩn Trưởng ban, Phó Trưởng ban trực thuộc ĐHQG.HCM theo tiêu chuẩn Vụ trưởng, Phó vụ trưởng và các chức vụ tương đương ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ được ban hành theo quy định tại Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

-    Các đơn  vị xây dựng các tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa và tương đương thuộc đơn vị theo Điều lệ Trường Đại học được ban hành theo theo Quyết  định số 153/2003/QĐ-TTg

4.3.   Số lượng quy hoạch: từ 1,5 đến 2 lần số lượng cán bộ đương nhiệm.

5.    Quy trình thực hiện:

5.1.  Các chức danh do Hiệu trưởng quy hoạch và giới thiệu cấp trên quy hoạch:

Bước 1: Lấy phiếu giới thiệu của cán bộ, viên chức của đơn vị (Khoa, Phòng, Ban).

         + Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức trong biên chế của đơn vị.

         + Nội dung: Quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung công tác quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ. Thủ trưởng đơn vị thông báo danh sách các đồng chí được đưa vào quy hoạch cán bộ năm 2006 và lấy phiếu giới thiệu tiếp tục đề nghị quy hoạch (đối với các đồng chí đương chức và các đồng chí đã trong diện quy hoạch năm 2006 mà còn đủ tiêu chuẩn) và phiếu giới thiệu bổ sung nguồn quy hoạch mới cho các chức danh cán bộ lãnh đạo của đơn vị và của cấp trên.

      Bước 2: Tổ chức hội nghị liên tịch cấp Khoa, Phòng, Ban:

          Trên cơ sở kết quả phiếu giới thiệu của Hội nghị cán bộ, viên chức của bước 1, Thủ trưởng đơn vị triệu tập hội nghị liên tịch gồm: các ủy viên cấp ủy, Ban chủ nhiệm khoa(hoặc lãnh đạo phòng/ban), Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên thảo luận về quy hoạch của đơn vị và tiến hành bỏ phiếu kín để chuẩn bị danh sách cán bộ tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch này. Báo cáo lên Ban Thường vụ Đảng ủy:

1.     Danh sách quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng bổ nhiệm.

2.     Danh sách giới thiệu các chức danh thuộc thẩm quyền cấp trên bổ nhiệm.

Thời gian tổ chức thực hiện và báo cáo danh sách: trước ngày 10/09/2008.

Bước 3: Lấy phiếu giới thiệu của cán bộ chủ chốt.

   + Thành phần: Lãnh đạo đơn vị, các đồng chí trong cấp ủy, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch và các ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng, Phó các khoa, phòng, ban, trung tâm, các cán bộ viên chức là: giáo sư, phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, tiến sĩ, chuyên viên chính, giảng viên chính và tương đương trở lên.

   + Nội dung:

-          Quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung công tác quy hoạch cán bộ.

-          Lấy phiếu giới thiệu bổ sung nguồn quy hoạch mới cho các chức danh cán bộ lãnh đạo của Trường và của ĐHQG.

Bước 4: Tổ chức hội nghị liên tịch cấp Trường:

     Trên cơ sở kết quả phiếu giới thiệu của Hội nghị cán bộ, viên chức (hoặc hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng) của bước 1, Hiệu trưởng triệu tập hội nghị liên tịch gồm: tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên thảo luận về quy hoạch của đơn vị và tiến hành bỏ phiếu kín để chuẩn bị danh sách cán bộ tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch này.

Bước 5: Tổ chức Hội nghị liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu để thảo luận, tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá cán bộ:

     Bỏ phiếu quyết định danh sách quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng bổ nhiệm. Báo cáo lên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG.HCM và Giám đốc ĐHQG.HCM:

1.     Danh sách quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng bổ nhiệm.

2.     Danh sách giới thiệu các chức danh thuộc thẩm quyền cấp trên bổ nhiệm.

Thời gian tổ chức thực hiện và báo cáo danh sách: trước ngày 16/09/2008

5.2.  Các chức danh do giám đốc ĐHQG.HCM quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết đinh:

Bước 1:

Nguồn 1:Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Ban Can sự đoàn, Trưởng các Ban chức năng ĐHQG.HCM, Hiệu trưởng các Trường thành viên, Viện trưởng Viện nghiên cứu, Trưởng Khoa trực thuộc dựa vào cơ cấu số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ lãnh đạo, quản lý để mổi đồng chí trong thành phần trên phát hiện, chọn lựa, giới thiệu cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo quản lý chủ chốt của ĐHQG.HCM.

Nguồn 2: Danh sách giới thiệu từ cơ sở cho các chức danh thuộc thẩm quyền cấp trên bổ nhiệm.

Thời gian thực hiện: trước ngày 17/09/2008.

Bước 2: Từ kết quả bước 1, Ban  Tổ chức Đảng ủy, Ban TC-CB chuẩn bị danh sách nguồn quy hoạch trình Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQG.HCM xem xét.

Thời gian thực hiện: 19/09/2008.

Bước 3: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của ĐHQG.HCM:

     + Thành phần:

      a/ Đối với ĐHQG.HCM:

           -    Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám đốc.

           -    Ban Thường vụ Công đoàn.

           -    Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Văn phòng, Trưởng và Phó trưởng các Ban chức năng.

           -    Bí thư Ban Cán sự Đoàn.

      b/ Đối với các Trường Đại học thành viên, Viện nghiên cứu, Khoa và các đơn vị trực thuộc ĐHQG.HCM:

           -    Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Giám hiệu các Trường thành viên (thành phần tương ứng với các đơn vị còn lại)

           -   Trưởng, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Khoa - Phòng - Ban trực thuộc Trường Đại học thành viên, Viện nghiên cứu, Khoa trực thuộc.

      c/ Các cán bộ viên chức là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú thuộc biên chế ĐHQG.HCM.

      + Nội dung:

      -    Quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung công tác quy hoạch cán bộ.

      -    Lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch vào các chức danh do Giám đốc ĐHQG.HCM quyết định và đề nghị cấp trên quyết định.

Thời gian thực hiện: 23/09/2008

Bước 4: Tổng hợp thông tin và đề xuất danh sách nhân sự đưa vào quy hoạch trên sơ sở định hướng quy hoạch và kết quả giới thiệu nguồn quy hoạch tại Hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQG.HCM chỉ đạo chuẩn bị phương án trình ra Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG.HCM.

Thời gian thực hiện: 26/09/2008

Bước 5: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG.HCM:

    + Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG.HCM

                         Đại diện Ban Tổ chức Trung ương.

    + Nội dung: Ban Chấp hành Đảng  bộ ĐHQG.HCM nghiên cứu phương án quy hoạch, phân tích về chất lượng cơ cấu về đội ngủ can bộ lãnh đạo quản lý và các thông tin về cán bộ, trên sơ sở đó Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG.HCM bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch.

Thời gian thực hiện: 30/09/2008

Bước 6: Hội nghị Ban thường vụ và Ban Giám đốc ĐHQG.HCM:

    + Thành phần:  Ban thường vụ và Ban Giám đốc ĐHQG.HCM

                          Đại diện Ban Tổ chức Trung ương.

    + Nội dung: Ban thường vụ và Ban Giám đốc ĐHQG.HCM thảo luận và bỏ phiếu quyết định quy hoạch. Sau đó tổ công tác tổng hợp danh sách báo cáo lên Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện: 02/10/2008 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY
                  BÍ THƯ                  
 

        Dương Ái Phương

 

Tập tin đính kèm:

- Biên bản quy hoạch cán bộ năm 2008

- Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004

- Hướng dẫn số 17-HD/TCTW ngày 23/4/2003

- Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003

- Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 07 năm 2003

- Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004

 

 

 
Cập nhật ( 21/08/2008 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab