Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Quyết định công nhận danh hiệu TĐ-KT năm học 2007-2008 In E-mail
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

Số : 646 /QĐ/KHTN-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21  tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng

năm học 2007-2008

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12/10/2006 của Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường ĐHKH Tự Nhiên - ĐHQG Tp.HCM ;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Công văn số 1129/ĐHQG-TCCB ngày 15/7/2008 của Đại học Quốc gia Tp.HCM V/v công tác thi đua, khen thưởng năm học 2007-2008;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHKHTN ngày 13/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay công nhận các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm học 2007-2008 :

•·         Tập thể :

Danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến cho 76 tập thể

                          ( danh sách Đính kèm )

•·         Cá nhân :

•1.       Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Trường cho 258 cá nhân

                          ( danh sách Đính kèm )

•2.       Danh hiệu Lao động Tiên tiến cho 275 cá nhân

                    ( danh sách Đính kèm )

•·         Giấy khen :

•1.       Khen tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 93 cá nhân.

                    ( danh sách Đính kèm )

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng Phòng, Trưởng Ban chức năng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3

- Lưu TC-HC

                                                                                                 Dương Ái Phương

Cập nhật ( 21/08/2008 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab