Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
11.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về xét hưởng phụ cấp ưu đãi năm 2009 In E-mail
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

Số :  43  /KHTN-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp.Hồ Chí Minh, ngày  18  tháng 6  năm 2009

THÔNG BÁO

( V/v : Xét hưởng phụ cấp ưu đãi năm 2009 )

Kính gửi :  ...........................................

Để công tác xét phụ cấp ưu đãi cho CBGD và cán bộ y tế theo qui định của Nhà nước, Phòng Tổ chức - Hành chánh kính đề nghị các đơn vị lập các danh sách báo cáo về Trường như sau :

 1/ CBGD biên chế không có giờ dạy trong năm học 2008-2009 (theo mẫu Đính kèm )

2/ CBGD biên chế đang công tác ở nước ngoài ( theo mẫu Đính kèm )

            Nếu không có CBGD biên chế thuộc hai diện trên, Phòng TC-HC cũng đề nghị đơn vị báo bằng văn bản.

 3/ Các cán bộ trong biên chế không thuộc các mã ngạch CBGD ( 15.xxx ) như chuyên viên chính, chuyên viên, ...  có tham gia giảng dạy thì kê khai theo mẫu Đính kèm.

Các danh sách trên gởi về Phòng Tổ chức - Hành chánh trước ngày 30/6/2009.

Trân trọng kính chào.

                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :                                                           Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chánh

- Các đơn vị trong Trường

- Lưu VT

                                                                                            Trần Phong Dũng

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab