Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục " năm 2009 In E-mail
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

______

Số : 42  /KHTN-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày   18  tháng 6 năm 2009

THÔNG BÁO

( V/v : Xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp giáo dục " năm 2009 )

Kính gửi : Các đơn vị trong Trường

            Căn cứ Công văn số 727/ĐHQG-TCCB ngày 18/5/2009 của ĐHQG-HCM V/v xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp giáo dục" năm học 2008-2009, Trường ĐHKH Tự Nhiên đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể CB-VC về nguyên tắc và tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp giáo dục " năm học 2008-2009.

Danh sách CB-VC đủ điều kiện, tiêu chuẩn và bảng tóm tắt thành tích cá nhân  ( mẫu 2A ) gửi về Phòng TC-HC trước ngày 25/7/2009.

            Trân trọng kính chào.

       * Nguyên tắc, tiêu chuẩn Đính kèm

       * Mẫu 2A Đính kèm

       * Danh sách CB-VC đã được xét tặng Kỷ niệm chương  Đính kèm

                                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :                                                          Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chánh

- Như trên

- Lưu VT

        Trần Phong Dũng

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab