Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về Quy định tỷ lệ % xét danh hiệu thi đua năm học 2008-2009 In E-mail
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

Số :  44   /KHTN-TCHC

V/v : Quy định tỷ lệ % xét danh hiệu thi đua năm học 2008-2009

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp.Hồ Chí Minh, ngày  25   tháng 06 năm 2009

Kính gửi :          Các đơn vị trong Trường

Căn cứ Công văn số 980/ĐHQG-TCCB ngày 23/6/2009 của ĐHQG Tp.HCM về việc Kế hoạch xét thi đua - khen thưởng năm học 2008-2009, Trường ĐHKH Tự Nhiên thông báo đến các đơn vị quy định của ĐHQG về tỷ lệ % cho các danh hiệu thi đua năm học 2008-2009 như  sau :

* Tập thể :

+ Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến : không qui định mức tỷ lệ

+ Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc : 30% trên tổng số đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

* Cá nhân :

+ Danh hiệu Lao động tiến tiến : không qui định mức tỷ lệ

+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua (CSTĐ) cấp Trường : không quá 20% trên tổng số CB-VC trong đơn vị được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến

+ Danh hiệu CSTĐ cấp ĐHQG-HCM : không quá 30% trên tổng số CB-VC trong đơn vị được công nhận danh hiệu CSTĐ cấp Trường

+ Danh hiệu CSTĐ cấp Bộ GD&ĐT : ĐHQG-HCM sẽ xét trên cơ sở danh sách xét danh hiệu CSTĐ cấp ĐHQG do các đơn vị đề nghị.

Các đơn vị bám sát tiêu chuẩn xét chọn ( Kế hoạch số 38/KHTN ngày 03/6/2009 về tổng kết năm học 2008-2009 ) và các quy định tỷ lệ % cho các danh hiệu thi đua trên để xét các danh hiệu thi đua của đơn vị trong năm học 2008-2009.

Trân trọng kính chào.

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :                                                                            

- Như trên

- Lưu VT                                                                    Dương Ái Phương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25   tháng 06 năm 2009

KẾ HOẠCH XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2008-2009

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

24/6 đến 30/6

- Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học 2008-2009 Trường ĐHKH Tự Nhiên

- Thành lập Tổ thư ký Hội đồng

- Họp Trưởng các đơn vị trong Trường để triển khai công tác xét thi đua, khen thưởng năm học 2008-2009

Thường trực

HĐ TĐ-KT,

BGH,

Phòng TC-HC

06/7 đến 20/7

- Các đơn vị hoàn tất công tác xét thi đua, khen thưởng năm học 2008-2009

Các đơn vị

21/07 đến 27/7

- Tổ thư ký tổng hợp danh sách xét thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Trường

Tổ thư ký

28/7 đến 05/8

- Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHKH Tự Nhiên

HĐ TĐ-KT Trường

06/8

- Hoàn tất công việc xét thi đua, khen thưởng năm học 2008-2009 của Trường và gửi kết quả về Ban TCCB, ĐHQG-HCM

Phòng TC-HC

01/8 đến 31/8

- Thẩm định hồ sơ xét TĐ-KT các cơ sở

- Tổ thư ký gửi danh sách TĐ-KT của các đơn vị đến các thành viên của Hội đồng TĐ-KT ĐHQG

Tổ thư ký Hội đồng

TĐ-KT ĐHQG

01/9 đến 20/9

Hội đồng TĐ-KT ĐHQG họp xét và công bố kết quả

Hội đồng TĐ-KT ĐHQG

21/9 đến 30/9

Hoàn chỉnh hồ sơ các ứng viên đủ tiêu chuẩn đề nghị lên Hội đồng TĐ-KT cấp trên

Tổ thư ký Hội đồng

TĐ-KT ĐHQG

                                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                 Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

                                                                               Trần Phong Dũng

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab