Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2009 In E-mail
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

Số :   47   /KHTN-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp.Hồ Chí Minh, ngày  28   tháng 7 năm 2009

THÔNG BÁO

Về việc nâng bậc lương,

phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2009

Kính gửi :          Các đơn vị trong Trường

            Căn cứ Công văn số 733/ĐHQG-TCCB ngày 13/5/2008 của Đại học Quốc gia Tp.HCM V/v lập danh sách nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, Phòng TC-HC thuộc Trường ĐHKH Tự Nhiên đã lập danh sách CB-VC đủ tiêu chuẩn để xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2009 :

            1/ Danh sách 1 : Đính kèm

            2/ Danh sách 2 ( vượt khung ) : Đính kèm

            Để tránh sai sót, Trường đề nghị Trưởng đơn vị thông báo danh sách này đến toàn thể CB-VC trong đơn vị mình biết. Nếu phát hiện sai sót, xin liên hệ ngay với Phòng TC-HC ( gặp Phó Trưởng Phòng TC-HC, ThS. Lê Thị Thanh Thủy ) để điều chỉnh trước ngày 10/8/2009.

            Trân trọng kính chào.

                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :                                                        Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chánh

- Các đơn vị trong Trường

- Lưu VT

                                                                                        Trần Phong Dũng

                                                                                               

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab