Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thành lập Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học In E-mail
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

Số :   912   /QĐ-KHTN-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  24   tháng 7  năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo  công tác y tế trường học

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12/10/2006 của Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường ĐHKH Tự Nhiên - ĐHQG Tp.HCM ;

Căn cứ Quyết định số 4631/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2009 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các cơ sở giáo dục;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng TC-HC,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học thuộc Trường ĐHKH Tự Nhiên - ĐHQG Tp.HCM gồm 23 thành viên ( danh sách đính kèm )

Điều 2. Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học có nhiệm vụ chỉ đạo công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng chống các dịch bệnh trong Trường, trong đó có đại dịch cúm A(H1N1).

Điều 3. Các Trưởng Phòng, Trưởng Ban chức năng, và các thành viên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- ĐHQG-HCM ( để báo cáo )

- Như Điều 3

- Lưu VP

                                                                                                  Dương Ái Phương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC THUỘC TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN - ĐHQG TP.HCM

( Đính kèm theo quyết định số : 912 /QĐ-KHTN-TCHC ngày 24/7/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐHKH Tự Nhiên )

•1.       Ông Dương Ái Phương, Hiệu trưởng                                        Trưởng Ban

•2.       Ông Trần Phong Dũng, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính    Phó Ban, UV thường trực

•3.       Bà Võ Thị Bạch Mai, Chủ tịch Công đoàn                                 Ủy viên

•4.       Bà Hoàng Thị Hồng Phúc, Trưởng Trạm Y tế                           Ủy viên

•5.       Ông Trần Cao Vinh, Trưởng Phòng Công tác Sinh viên Ủy viên

•6.       Ông Nguyễn Kim Quang, Trưởng Phòng Đào tạo                      Ủy viên

•7.       Bà Hồ Huỳnh Thùy Dương, Trưởng Phòng Đào tạo SĐH            Ủy viên

•8.       Ông Hoàng Ngọc Cường, Trưởng Phòng KHCN&QHQT  Ủy viên

•9.       Ông Hứa Văn Hoàng, Trưởng Ban QL Ký túc xá                        Ủy viên

•10.   Ông Văn Chí Nam, Q. Bí thư Đoàn Thanh niên             Ủy viên

•11.   Bà Ông Thị Mỹ Linh, Chủ tịch Hội Sinh viên                              Ủy viên

•12.   Ông Bùi Văn Thanh, Trưởng Ban QLCS Linh Trung                   Ủy viên

•13.   Ông Huỳnh Trung Thọ, Trưởng Ban QLCS Nguyễn Văn Cừ        Ủy viên

•14.   Ông Đặng Đức Trọng, Trưởng Khoa Toán-Tin học                   Ủy viên 

•15.   Ông Trần Đan Thư, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin Ủy viên

•16.   Ông Châu Văn Tạo, Trưởng Khoa Vật lý                                  Ủy viên

•17.   Ông Trần Lê Quan, Trưởng Khoa Hóa                         Ủy viên

•18.   Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Khoa Điện tử-Viễn thông           Ủy viên

•19.   Ông Trần Triết, Trưởng Khoa Sinh                                         Ủy viên 

•20.   Ông Trần Phú Hưng, Trưởng Khoa Địa chất                             Ủy viên

•21.   Ông Hà Quang Hải, Trưởng Khoa Môi trường                           Ủy viên

•22.   Ông Trần Tuấn, Trưởng Khoa Khoa học Vật liệu                      Ủy viên

•23.   Ông Đặng Văn Tỏ, Trưởng BM. HDH-KT-TV                             Ủy viên

Bộ phận thường trực :

•1.       Ông Dương Ái Phương, Hiệu trưởng                                       

•2.       Ông Trần Phong Dũng, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

•3.       Bà Hoàng Thị Hồng Phúc, Trưởng Trạm Y tế

•4.       Ông Trần Cao Vinh, Trưởng Phòng Công tác Sinh viên

•5.       Ông Văn Chí Nam, Q. Bí thư Đoàn Thanh niên

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab