Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
co so vat chat_ ptn hoa phan tich_ khoa mt.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông tin về việc thực hiện chế độ Miễn giảm học phí cho sinh viên NH 2010 - 2011 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Tp. HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG TIN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM

HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2010 - 2011

 

Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên cung cấp một số thông tin về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí đối với sinh viên trong năm học 2010 - 2011 như sau:

1.                   Đối tượng được miễn 100% học phí (theo khoản Điểm a,b,c,i Khoản 1 Điều 2 Thông tư 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH)

1.1               Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005. Cụ thể:

-          Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (sau đây gọi chung là thương binh);

-          Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Hồ sơ cần thực hiện:

-          Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (theo mẫu).

-          Giấy xác nhận thuộc đối tượng trên do cơ quan quản lý đối tượng người có công và Ủy ban nhân dân xã xác nhận (theo quy định tại tiết a điểm 2.1 khoản 2 Mục III Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ).

1.2               Sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế  - xã hội đặc biệt khó khăn.

-          Xã biên giới: Xã biên giới trên đất liền tính từ biên giới quốc gia trên đất liền vào hết  địa giới hành chính của xã có một phần  địa giới hành chính trùng hợp với biên giới quốc gia trên đất liền; Xã biên giới trên biển tính từ biên giới quốc gia trên biển vào hết địa giới hành chính của xã giáp biển và đảo, quần đảo; Danh sách các xã ở khu vực biên giới trên đất liền, khu vực biên giới trên biển được quy định tại các Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế khu vực biên giới.

-          Xã vùng cao theo quy định tại các Quyết định dưới đây:

+ Quyết  định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993

+ Quyết định số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 

+ Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 

+ Quyết định số 64/UB-QĐ ngày 26/8/1995

+ Quyết định số 68/UB-QĐ ngày 09/3/1997

+ Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

+ Quyết định số 26/QĐ-UB ngày 18/3/1998 

+ Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/08/2005 

+ Quyết định số 172/2006/QĐ-UBDT ngày 07/07/2006 

+ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007

+ Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 12/03/2009 

-          Xã hải đảo theo quy định tại các Quyết định dưới đây: 

+ Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004

+ Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007

-          Các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại các Quyết định dưới đây: 

+ Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004

+ Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006

+ Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007

+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 6/9/2007

+ Quyết  định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008

+ Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008

+ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 

Hồ sơ cần thực hiện:

-          Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (theo mẫu).

-          Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình.

1.3               Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

Hồ sơ cần thực hiện:

-          Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (theo mẫu).

-          Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (Hiện nay theo theo mẫu số 5 Thông tư số 24/2010/TTLTBLĐTBXH -BTC ngày 18/8/2010 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính)

1.4               Sinh viên tàn tật, khuyết tật từ 21% trở lên và có khó khăn về kinh tế.

Hồ sơ cần thực hiện:

-          Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (theo mẫu).

-          Giấy xác nhận của Bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của Hội  đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn là sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế (Việc xác định đối tượng có khó khăn về kinh tế áp dụng theo Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

1.5               Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc Hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo.

Hồ sơ cần thực hiện:

-          Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (theo mẫu).

-          Giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp (Việc xác định hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo áp dụng theo Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

2.                   Đối tượng được giảm 50% học phí (theo Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH): Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Hồ sơ cần thực hiện:

-          Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (theo mẫu).

-          Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động.

3.                   Cách thức thực hiện

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu học kỳ đối với sinh viên đang học và 07 ngày kể từ khi nhập học đối với sinh viên mới nhập học, sinh viên phải làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (theo mẫu) có xác nhận của Nhà trường gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tại địa phương nơi thường trú kèm theo các bản sao chứng thực các giấy tờ cần thiết để nhận tiền hỗ trợ.

-          Số tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí căn cứ trên mức trần học phí tương ứng với từng ngành, nghề đào tạo được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 49/2010/NĐ-CP.

-          Số tháng được hỗ trợ miễn, giảm học phí: 10 tháng/năm.

-          Thời gian cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí:

·         Lần 1 (học kỳ 1): vào tháng 9 hoặc tháng 10 hàng năm.

·         Lần 2 (học kỳ 2): vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm.

Trường hợp trong quá trình học tập, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập không có đơn đề nghị kèm theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định tại Thông tư này thì chỉ được cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nhận được đầy đủ hồ sơ cho đến khi kết thúc khóa học; không được giải quyết và truy lĩnh tiền cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học từ trước thời điểm người học gửi đơn đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan.

Nhà trường đề nghị các sinh viên thuộc diện trên thực hiện đóng học phí đầy đủ tại trường (hạn cuối ngày 24/12/2010) và hoàn tất hồ sơ theo các thông tin trên để nhận hỗ trợ học phí tại địa phương theo đúng thời gian quy định. Mọi thông tin liên quan đến thủ tục, hồ sơ sinh viên hoặc gia đình liên hệ trực tiếp với địa phương để được hướng dẫn chi tiết.

                                                                                                                 

                                                                                                    TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

                                                                                                     TRẦN CAO VINH

Cập nhật ( 03/12/2013 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab