Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
15.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Phòng Kế hoạch - Tài chính In E-mail

 

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện xây dựng kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, thanh toán quyết toán các nguồn kinh phí; công tác báo cáo tài chính và tổ chức thực hiện công tác kế toán hiệu quả và đúng qui định.

2. Nhiệm vụ

- Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hằng năm, nhiều năm.

- Đề xuất và thông báo chính thức phân bổ tài chính thường xuyên từng năm.

- Đề xuất dự toán tài chính thường xuyên năm sau.

- Đề xuất thay đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuẩn định mức thu chi.

- Tham mưu xét duyệt dự toán thu, chi hằng năm của các đơn vị trực thuộc. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập dự toán thu chi hằng năm.

- Báo cáo ĐHQG-HCM dự toán thu, chi tài chính của trường hằng năm, từng quý và các báo cáo khác cho kho bạc nhà nước.

- Tổ chức thực hiện dự toán thu nhận hằng năm đã được duyệt, các khoản thu khác theo chỉ đạo Hiệu trưởng. Xét duyệt yêu cầu, điều chỉnh dự toán chi trong năm còn nằm trong giới hạn đã được duyệt và dự toán từng công việc.

- Trình Hiệu trưởng phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán. Thực hiện các khoản chi theo chế độ qui định, các khoản chi theo dự toán chi công việc được duyệt và các khoản chi ngoài dự toán chi được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Thu nhận, cấp phát, bảo quản tiền mặt và các chứng chỉ, hiện vật có giá trị. Phát hành và lưu chuyển các chứng từ kế toán theo qui định.

- Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các Ngân hàng thương mại có mở tài khoản và các thủ tục giao dịch ngân sách theo qui định với Kho bạc nhà nước. Thực hiện thu nộp thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ viên chức.

- Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định nhà nước, thực hiện đầy đủ công tác kế toán tài chính theo qui định Nhà nước.

Các quy định chung:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm quản lý tài chính các khoản NSNN cấp, học phí lệ phí. Các Phòng Ban chức năng phụ trách các công tác có liên quan đến các khoản tài chính trên được giao trách nhiệm tham gia thực hiện quản lý tài chính ở từng phân đoạn cụ thể.

- Quá trình hoạt động tài chính của Trường được phân thành bốn phân đoạn là dự toán chấp hành, thanh quyết toán, kế toán và báo cáo kế toán. Chu kỳ hoạt động tài chính của Nhà trường sẽ theo năm dương lịch. Dự toán thu, chi hằng năm của đơn vị được Hiệu trưởng phê duyệt là văn bản giao nhiệm vụ tài chính cụ thể, các đơn vị trong Trường đều phải chấp hành trong quan hệ tài chính. Giá trị hiệu lực của văn bản là năm dương lịch. Hiệu trưởng quyết định tài chính cụ thể đối với những yêu cầu chi tiêu nằm ngoài dự toán chi hằng năm.

- Cá nhân được đơn vị phân công thực hiện dự toán chi từng công việc đã được duyệt có trách nhiệm liên hệ với Phòng Kế hoạch – Tài chính để làm các thủ tục nhận kinh phí để sử dụng. Cá nhân này cũng phải chịu trách nhiệm giao nộp hồ sơ thanh quyết toán hợp lệ khi đến hạn kết thúc.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường.

 

Cập nhật ( 07/10/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab