Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo v/v thực hiện Miễn giảm học phí NH 2013 - 2014 (tạm thời) In E-mail

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 318/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

______________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện (tạm thời) chế độ miễn, giảm học phí năm học 2013 – 2014

____________________

 

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTNXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ;

Trong thời gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, Nhà trường thông báo đến tất cả các sinh viên hệ chính quy (bậc đại học và cao đẳng) việc thực hiện (tạm thời) chế độ miễn, giảm học phí năm học 2013 – 2014, cụ thể như sau:

1.    Đối tượng và hồ sơ xét miễn, giảm học phí:

 

STT

ĐỐI TƯỢNG

HỔ SƠ

Sinh viên được miễn 100% mức học phí theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ

1

 

Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Cụ thể:

-         SV là con của người hoạt động CM trước ngày 01/ 01/ 1945; con của người hoạt động CM từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu).

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh.

3. Giấy xác nhận thuộc đối tượng do cơ quan quản lý đối tượng người có công và UBND xã xác nhận.

4. Giấy cam kết (theo mẫu).

-         SV là con của Anh hùng LLVTND; con của Anh hùng LĐ trong thời kỳ kháng chiến;

-         SV là con của liệt sỹ

-         SV là con thương binh

-         SV là con bệnh binh

-         SV là con của người được hưởng chính sách như thương binh

-         SV là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

2

SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa

 

1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu).

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh.

3. Bản sao giấy chứng tử của cha, mẹ.

4. Giấy cam kết (theo mẫu).

3

SV bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo

1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu).

2. Giấy giám định y khoa.

3. Bản sao sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo (năm 2013, năm 2014).

4. Giấy cam kết (theo mẫu).

4

SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu).

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận dân tộc thiểu số.

3. Bản sao sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo.

4. Giấy cam kết (theo mẫu).

5

SV là người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu) có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn (SV xem danh mục vùng bên dưới)

1. Đơn xin miễn, giảm học phí

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận dân tộc thiểu số rất ít người.

3. Giấy chứng nhận sinh viên có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn (lưu ý: SV phải ghi  rõ số quyết định quy định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn)

4. Giấy cam kết (theo mẫu).

Sinh viên được giảm 50% mức học phí theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ

6

SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu).

2. Bản sao trích lục giấy khai sinh.

3. Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.

4. Giấy cam kết (theo mẫu).

 

 

v  Lưu ý: các bản sao nộp hồ sơ phải có chứng thực hoặc phải có bản chính để đối chiếu.

 

2.    Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

·         Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 15/5/2014.

·         Địa điểm: P.CTSV tại  2 cơ sở

3.    Quy định về miễn, giảm học phí:

+               Việc miễn, giảm học phí cho SV được thực hiện tại trường nơi SV đang học tập. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho nhà trường để nhà trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho SV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí.

+               Việc cấp bù học phí căn cứ số lượng người học thực tế thuộc diện được miễn, giảm học phí và mức thu học phí (mức cấp bù học phí cho các trường theo khung học phí của từng nhóm ngành được quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ).

+               Việc xét miễn, giảm học phí cho SV được tiến hành theo từng học kỳ. SV hoàn tất hồ sơ xét miễn, giảm học phí ở học kỳ nào thì được hưởng miễn, giảm học phí ở học kỳ đó. Không giải quyết truy lĩnh miễn, giảm học phí của các học kỳ trước. 

+               SV thuộc diện được miễn, giảm học phí mà cùng một lúc học ở nhiều trường (hoặc nhiều khoa trong cùng một trường) thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí tại một trường duy nhất.

+               Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với SV thuộc diện được miễn, giảm trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở đào tạo, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở đào tạo khác cùng cấp và trình độ đào tạo.

+               Chỉ áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với các học phần chính, không áp dụng cho các học phần trả nợ cũng như chỉ áp dụng đối với 2 học kỳ chính, không áp dụng đối với học kỳ hè và học kỳ dự thính (nếu có).

+               Hướng dẫn này được thực hiện kể từ năm học 2013 -2014 cho đến khi có thông báo mới.

4.    Các mẫu đơn và các Quyết định quy định về vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn

·         Mẫu đơn miễn giảm: mau_don_de_nghi_mien_giam_hoc_phi

.       Giấy cam kết:  2014-giay_cam_ket

·         Quyết định quy định về vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn:

Quyết định 164-2006-ttg

Quyết định 69-2008-ttg

Nghị quyết 30a-2008-nq-cp

Quyết định 1105_qd-ttg

Quyết định 539-qd-ttg

Quyết định 30_2007_qd_ttg

Quyết định 01_2008_q-ubdt

Quyết định 325-qd-ubdt

Quyết định 615-qd-ttg

Quyết định 293-qd-ttg

Quyết định 1791-qd-ttg

            Nơi nhận:

-            BGH (báo cáo);

-            P. Kế hoạch – Tài chính, P. Đào tạo (phối hợp);

-            Các Khoa/Ngành;

-            BCH Đoàn – Hội sinh viên;

-            Sinh viên (thực hiện);

-            Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 Văn Chí Nam

 

 

Cập nhật ( 08/05/2014 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab