Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo v/v điều chỉnh kết quả Điểm rèn luyện dự kiến NH 2013 – 2014 In E-mail

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Số:  407/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 


Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

v/v điều chỉnh kết quả Điểm rèn luyện dự kiến NH 2013 - 2014

_______________

  Do có sai sót trong danh sách sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh năm 2014, Ban chỉ huy cấp Trường chiến dịch Mùa Hè Xanh đã đề nghị Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp trường cập nhật danh sách mới. Việc này dẫn đến có sự điều chỉnh kết quả Điểm rèn luyện dự kiến năm học 2013 - 2014 của các sinh viên trong danh sách đính kèm (Xem tại đây)

Kết quả này sẽ làm căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện chính thức của sinh viên trong năm học 2013 - 2014.

 

           

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

-  BCN các Khoa;

-  Đoàn TN, Hội SV;

-  Lưu: VT, CTSV.

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

 Văn Chí Nam

Trưởng phòng Công tác Sinh viên

 

Cập nhật ( 16/09/2014 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab