Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Quyết định khen thưởng đảng viên năm 2014 In E-mail

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

*

Số 73 -QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận và khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.

 

-  Căn cứ Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM về Kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm;

-  Căn cứ Kế hoạch số 285-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG Tp. HCM ngày 03 tháng 11 năm 2014 về Kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014;

-  Căn cứ kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014 và đề nghị của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường ĐH Khoa học Tự nhiên;

-  Căn cứ kết luận của Ban Thường vụ Đảng uỷ trường ĐH Khoa học Tự nhiên trong phiên họp ngày 08 tháng 01 năm 2014.

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận và tặng giấy khen của Đảng uỷ trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho 57 đảng viên (danh sách kèm theo) đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.

Điều 2: Mức khen thưởng cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có tên tại Điều 1 theo Hướng dẫn số 37-HD/VPTW ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Điều 3: Ban Thường vụ Đảng uỷ, Văn phòng Đảng uỷ, các chi bộ trực thuộc và 57 đảng viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu Vp.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

Trần Linh Thước

ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC QUỐC GIA-TP.HCM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

---------

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng 4 năm 2015

DANH SÁCH

ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 73-QĐ/ĐU ngày 16 tháng 4 năm 2015

của Ban Thường vụ Đảng uỷ trường ĐH Khoa học Tự nhiên)

 

 

Stt

Chi bộ

Họ & tên

1

Toán-Tin học

Trần Nam Dũng

2

CNTT

Lâm Quang Vũ

3

Hồ Thị Thanh Tuyến

4

VL-VLKT

Lê Vũ Tuấn Hùng

5

Trương Thị Hồng Loan

6

Hóa học

Phùng Quán

7

Nguyễn Thị Thanh Mai

8

Nguyễn Tuyết Phương

9

Sinh học

Nguyễn Du Sanh

10

Ngô Đại Nghiệp

11

Trương Hải Nhung

12

Hồng Vũ Thuý Uyên

13

Bùi Thị Như Ngọc

14

TTTH

Đặng Thế Khoa

15

KHVL

Lê Văn Hiếu

16

ĐTVT

Nguyễn Hướng Việt

17

Địa chất

Bùi Thị Luận

18

Nguyễn Kim Hoàng

19

Môi trường

Tô Thị Hiền

20

GDTC-NN

Nguyễn Văn Hùng

21

PTNK

Nguyễn Thanh Hùng

22

Vũ Thị Bắc

23

HTQT

Đỗ Thị Thanh Hà

24

TCHC

Phan Ngô Hoang

25

Lê Thị Thanh Thủy

26

QTTB

Nguyễn Hưng Nghiệp

27

Phùng Lê Cang

28

Lê Thị Nga

29

CTSV

Văn Chí Nam

30

Nguyễn Thanh Nguyên

31

Dương Thúy Hương

32

ĐTSĐH

Đặng Thị Phương Thảo

33

Đào tạo

Nguyễn Thị Hiếu

34

Sinh viên 1

Nguyễn Minh Cảnh

35

Vương Thị Mỹ Trinh

36

Trần Vũ

37

Sinh viên 2

Nguyễn Thái Hà

38

Nguyễn Thị Thanh Mỹ

39

Nguyễn Văn Tịnh

40

Hồ Quốc Vương

41

Sinh viên 3

Ông Thị Ngọc Linh

42

Nguyễn Thị Mộng Thu

43

Lê Mai Hương Xuân

44

Sinh viên 4

Nguyễn Nhật Kim Trang

45

Nguyễn Văn Trường Giang

46

Nguyễn Thành An

47

Dương Nguyễn Thùy Dương

48

VPĐU

Nguyễn Thị Loan

49

KHCN-TTPC

Châu Văn Tạo

50

Đảng ủy viên

Dương Ái Phương

51

Trần Linh Thước

52

Trần Lê Quan

53

Phạm Nguyễn Thùy Dương

54

Nguyễn Văn Hiếu

55

Nguyễn Kim Quang

56

Lê Hoài Bắc

57

Trần Cao Vinh

 

--------------------------------

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab