Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
6.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Kế hoạch kiểm tra, giám sát sáu tháng cuối năm 2015 In E-mail

ĐẢNG BỘ ĐH QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

*

Số: 176 - KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, giám sát các hoạt động của chi bộ 06 tháng cuối năm 2015

 

Thực hiện hương trình số 112-CTr/UBKT - ĐU ngày 22/5/2015 về công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường ĐHKHTN năm 2015;

Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra, giám sát các hoạt động của Chi bộ 06 tháng cuối năm 2015 cụ thể như sau:

1.      Mục đích, yêu cầu

-       Kiểm tra công tác lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ trong việc tổ chức thực hiện các Chủ trương, Chỉ thị của tổ chức Đảng cấp trên;

-       Kiểm tra, đánh giá nề nếp sinh hoạt tại Chi bộ;

-       Kiểm tra việc tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015;

-       Kiểm tra việc thực hiện công tác phát triển đảng viên tại các Chi bộ Sinh viên;

-       Lưu ý, công tác kiểm tra phải bám sát các các nội dung nêu ra. Các Chi bộ được kiểm tra chuẩn bị đầy đủ các nội dung kiểm tra như yêu cầu.

2.      Nội dung, đơn vị và phương pháp kiểm tra

2.1.           Đối tượng kiểm tra: Các Chi bộ trực thuộc

2.2.           Nội dung kiểm tra

a.   Nề nếp sinh hoạt Chi bộ, quản lý và sử dụng đảng phí trích giữ lại;

b.   Việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2015 và định hướng 6 tháng cuối năm 2015;

c.    Công tác phát triển đảng viên sinh viên tại 04 Chi bộ Sinh viên.

d.   Kiểm tra việc nắm bắt và quản lý đảng viên (19 điều Đảng viên không được làm).

2.3.           Phương pháp kiểm tra

a.   Các Chi bộ tự kiểm: nề nếp sinh hoạt Chi bộ, quản lý và sử dụng đảng phí tại Chi bộ, việc tổ chức các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nắm bắt và quản lý đảng viên. Tổng hợp, gửi báo cáo (theo mẫu) và sổ biên bản, sổ tổng hợp quản lý đảng phí tại Chi bộ về VPĐU.

b.   Các Chi bộ Sinh viên: tổ chức rà soát lại tình hình kết nạp đảng viên Sinh viên trong các năm 2013, 2014 và trong năm 2015. Tổng hợp, báo cáo cụ thể (theo mẫu) và các đề xuất kiến nghị (nếu có).

c.    BTV Đảng ủy sẽ chọn ra một số đơn vị để tiến hành kiểm tra thực tế.

3.      Tổ chức thực hiện

3.1.           Thành lập đoàn kiểm tra

Thành lập đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên gồm các đồng chí có thên sau:

1.      Đ/c Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Trường đoàn;

2.      Đ/c Phan Ngô Hoang, Ủy viên Thường vụ, CN UBKT Đảng ủy, Phó đoàn;

3.      Đ/c Trịnh Thanh Đèo, Phó Chủ nhiệm UBKT, Ủy viên;

4.      Đ/c Ngô Đại Nghiệp, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Ủy viên;

5.      Đ/c Nguyễn Thái Hà, Đảng ủy viên, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Ủy viên;

6.      Đ/c Vũ Thị Hạnh Thu, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Ủy viên;

7.      Đ/c Nguyễn Thị Loan, Chuyên viên VPĐU, Ủy viên – Thư ký;

8.      Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Chuyên viên VPĐU, Ủy viên.

3.2.           Chọn đơn vị kiểm tra

-       Chi ủy và tập thể 04 Chi bộ Sinh viên.

-       Đối với việc kiểm tra nề nếp sinh hoạt Chi bộ và kiểm tra chuyên đề (Chỉ thị 03 và các vấn đề về công tác quản lý đảng viên), BTV Đảng ủy sẽ có thông báo về việc chọn Chi bộ kiểm tra sau khi xem các báo cáo tổng hợp mà các Chi bộ nộp.

3.3.           Thời gian và tiến độ thực hiện

+ Từ ngày 04/9 – 18/9/2015: Chi ủy các Chi bộ tự kiểm tra và báo cáo kết quả về BTV Đảng ủy Trường ĐHKHTN chậm nhất ngày 21/9/2015 (thứ 2).

+ Từ ngày 21/9/2015 – 30/9/2015: Đoàn kiểm tra của BTV Đảng ủy sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở được chọn tại mục 3.2 (lịch trình kiểm tra sẽ được thông báo sau).

 

                                      

        Nơi nhận:

-          BTV Đảng ủy ĐHQG-HCM (để báo cáo);

-          BTV Đảng ủy trường (để báo cáo);

-          Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (thực hiện);

-          Các Chi bộ (thực hiện);

-         Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký) 

 

Trần Linh Thước

 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab