Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Kế hoạch tổ chức lớp nhận thức về đảng năm 2015 In E-mail

 ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

*

Số : 177 -KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT  NAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày    tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH

 Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2015

 

I.              MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Thực hiện chương trình công tác giáo dục Lý luận chính trị năm 2015 của Đảng bộ Trường ĐH KKHTN thuộc ĐHQG-HCM.

Đào tạo và bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nguồn dự bị đáng tin cậy cho tổ chức đảng tại đơn vị.

Yêu cầu các Chi bộ, đơn vị liên quan tổ chức chọn lọc nguồn quần chúng ưu tú đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định, đúng nhu cầu và đúng nguyện vọng.

Đảm bảo thời gian và sự chuẩn bị chu đáo từ Ban tổ chức lớp học.                                                                                                                                                                                        

II.          NỘI DUNG

1.   Thời gian: Cả hai ngày 10, 11/10/2015 (thứ 7, chủ nhật)

Buổi sáng: 07h30-11h30

Buổi chiều: 13h30-16h30

2.   Địađiểm:

Giảng đường 1, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5.

3.   Đối tượng:

Đối tượng tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là những người có nguyện vọng muốn tìm hiểu về Đảng, được cơ quan, đơn vị đoàn thể công nhận là người ưu tú, được quần chúng tín nhiệm và giới thiệu để Chi bộ xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Theo quy định số 23-QĐ/TƯ ngày 31/10/2006 của Bộ chính trị và hướng dẫn số 03-HD/TCTƯ ngày 29/12/2006 của BTC Trung Ương, giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng có giá trị trong 05 năm.

4.   Chương trình học cụ thể:

Ngày

Buổi

Nội dung

Báo cáo viên

10/10/2015

Sáng

Khai mạc lớp học

Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.

TS. Ngô Quang Định,

Giảng viên chính khoa lịch sử Đảng trường ĐH KHXH&NV

Chiều

Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

11/10/2015

Sáng

Bài 3: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Bài 4: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

PGS. TS Vũ Tình, Giảng viên khoa Lịch sử trường ĐHKHXN&NV

Chiều

Bài 5: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

¬Làm bài thu hoạch

BTC lớp học

 

5.   Quy định đối với lớp học:

Học viên tham dự lớp học phải đảm bảo các nội dung quy định cụ thể sau:

-       Trang phục lịch sự, đến lớp đúng thời gian quy định.

-       Học tập nghiêm túc và đảm bảo toàn bộ thời gian lớp học quy định.

-       Ban tổ chức lớp sẽ tiến hành điểm danh trong các buổi học.

-       Học viên được phép vắng tối đa 01 buổi và phải gửi đơn xin vắng đến BTC lớp học trước buổi vắng đó.

-       Làm bài thu hoạch: nhận câu hỏi và giấy làm bài thu hoạch mà BTC đã chuẩn bị, học viên có thời gian là 04 ngày để thực hiện (từ ngày 12 – 15/10/2015).

-       Nộp bài về VPĐU trường ĐHKHTN trước 16g00 ngày 16/10/2015 (Thứ 6) theo 2 hình thức: HOẶC

   + Cá nhân trực tiếp lên nộp bài.

   + Đại diện nộp bài theo đơn vị: Đoàn khoa (sinh viên), CĐCBT các khoa, Chi bộ…

III.       TỔ CHỨC THỰC HIỆN                                                        

1.   Thành lập Ban tổ chức

1.      Đ/c Phan Ngô Hoang

Thường vụ Đảng ủy Trường

Trưởng ban

2.      Nguyễn Thái Hà

Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TN

Thành viên

3.      Nguyễn Thị Loan

Chuyên viên VPĐU

Thành viên

4.      Nguyễn Thị Thanh Mỹ

Chuyên viên VPĐU

Thành viên

 

 

2.   Tiến độ thực hiện

a.   Đối với các Chi bộ

-       Triển khai kế hoạch, chọn lọc đối tượng và lập danh sách gửi VPĐU trường đối với các quần chúng ưu tú đã quá tuổi đoàn trước ngày 28/9/2015.

-       Chỉ đạo Chi đoàn CBT Khoa rà soát danh sách cán bộ trẻ có nguyện vọng theo học lớp nhận thức đảng và phù hợp các tiêu chuẩn quy định, lập và gửi danh sách lên Đoàn khối CBT trường.

b.   Đối với Đoàn Thanh niên

-       Tiến hành chọn lọc nguồn quần chúng ưu tú giới thiệu học lớp nhận thức đảng từ các Đoàn khoa.

-       Đảm bảo nguồn được giới thiệu đi học đã có kế hoạch phát triển hoặc sẽ có kế hoạch phát triển trong những năm học tại Trường.

-       Danh sách được gửi về VPĐU trường trước ngày 28/9/2015.

c.    Đối với Đoàn khối Cán bộ trẻ

-       Tiến hành họp xét danh sách quần chúng ưu tú từ danh sách các Chi đoàn CBT gửi về.

-       Lập và gửi danh sách chính thức về VPĐU trường trước ngày 28/9/2015.

d.   Đối với Đảng ủy trường

-       Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ của kế hoạch.

-       Đảm bảo lớp học được tổ chức theo đúng thời gian và quy định.

 

 

Nơi nhận:

-  BTV Đảng ủy ĐHQG (để báo cáo);

-  BTV Đảng ủy trường;

-  Các đơn vị liên quan;

-  Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Bí Thư

(Đã ký) 

 

Trần Linh Thước

 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab