Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
TĐ-KT năm học 2006-2007 ( cấp Trường ) In E-mail

  

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

Số :  560 /QĐ/KHTN-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng

năm học 2006-2007

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12/10/2006 của Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường ĐHKH Tự Nhiên - ĐHQG Tp.HCM ;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Công văn số 709/ĐHQG-TĐKT ngày 04/5/2007 của Đại học Quốc gia Tp.HCM V/v công tác thi đua, khen thưởng năm học 2006-2007;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHKHTN ngày 08/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay công nhận các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm học  2006-2007 :

•·         Tập thể :

Danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến cho 72 tập thể

                  ( Đính kèm )

•·         Cá nhân :

•1.       Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Trường cho 229 cá nhân

                    Đính kèm )

•2.       Danh hiệu Lao động Tiên tiến cho 236 cá nhân

                    Đính kèm )

•·         Giấy khen :

•1.       Khen tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 39 cá nhân.

                    Đính kèm )

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng Phòng, Trưởng Ban chức năng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3

- Lưu TC-HC

                                                                                                 Dương Ái Phương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

Số :   1153 /QĐ-KHTN-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp.Hồ Chí Minh, ngày  31  tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về mức tiền thưởng cho các danh hiệu thi đua

và hình thức khen thưởng năm học 2006-2007

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12/10/2006 của Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường ĐHKH Tự Nhiên - ĐHQG Tp.HCM ;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng TC-HC,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay thưởng cho tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2006-2007 như sau :

            1/ Danh hiệu thi đua :

                        + Cờ thi đua cấp Bộ GD&ĐT                                 5.000.000 đ/tập thể

                        + Cấp ĐHQG-HCM :

                                    - Tập thể Lao động xuất sắc :                  1.000.000 đ/tập thể

- Chiến sĩ thi đua ĐHQG :                        1.000.000 đ/người

                        + Cấp cơ sở :

- Tập thể Lao động tiên tiến :                     500.000 đ/tập thể

            - Chiến sĩ thi đua cơ sở :                300.000 đ/người

                        - Lao động tiên tiến :                                 100.000 đ/người

             2/ Hình thức khen thưởng :

                        + Huân chương Lao động hạng ba :         

                                    - Tập thể :                                             3.000.000 đ/tập thể

                                    - Cá nhân :                                            1.500.000 đ/người

                        + Bằng khen TTCP :

                                    - Tập thể :                                             1.000.000 đ/tập thể

                                    - Cá nhân :                                               500.000 đ/người

                         + Bằng khen cấp Bộ GD&ĐT, ĐHQG-HCM :

                                    - Tập thể :                                                600.000 đ/tập thể

- Cá nhân :                                               300.000 đ/người

                        + Giấy khen cấp Trường :

- Tập thể :                                                200.000 đ/tập thể

            - Cá nhân :                                               100.000 đ/người

Điều 2. Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, cùng một đối tượng khen thưởng nếu đạt được danh hiệu LĐTT, CSTĐ cấp cơ sở và các hình thức khen thưởng : Giấy khen Hiệu trưởng, BK ĐHQG, BK Bộ GD&ĐT, thì chỉ được nhận tiền thưởng đối với mức thưởng cao nhất.   

  Trong cùng một thời điểm, nếu một đối tượng đã đạt được danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, còn đạt được thành tích cao hơn như : CSTĐ ĐHQG, CSTĐ Bộ GD& ĐT, Ngành, Thành phố, Toàn quốc, BK Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động,..., thì ngoài tiền thưởng CSTĐ cấp cơ sở được nhận thêm một mức thưởng cao nhất trong các mức thưởng nêu trên.

Điều 3. Trích quỹ phúc lợi xã hội năm 2007 để thưởng thêm cho các cá nhân đạt được thành tích ở Điều 1 như sau :

            Cấp Chính phủ :             800.000 đ

            Cấp Bộ, ĐHQG :             500.000 đ

            Cấp Trường :                 300.000 đ

            Trong cùng một thời điểm, cùng một đối tượng khen thưởng nếu đạt được các danh hiệu, hình thức khen thưởng khác nhau, thì chỉ được nhận tiền thưởng thêm đối với một mức cao nhất.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

  Các Ông/Bà Trưởng Phòng, Trưởng Ban chức năng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân đạt được thành tích ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 4

- Lưu TC-HC

                                                                                                    Dương Ái Phương

           

Cập nhật ( 04/06/2008 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab