Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo nộp đề cương luận án và báo cáo tổng quan của NCS khóa năm 2015 (đợt 1) In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v nộp đề cương luận án và báo cáo tổng quan của NCS khóa năm 2015 (đợt 1)

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

            Theo kế hoạch học tập của nghiên cứu sinh khóa năm 2015 (bao gồm cả NCS chương trình 911), Nhà trường đề nghị nghiên cứu sinh liên hệ Cán bộ phụ trách ngành (danh sách đính kèm) để biết kế hoạch báo cáo tiểu luận tổng quan và nộp hồ sơ theo qui định như sau:

I.   Lịch báo cáo:

Nghiên cứu sinh báo cáo tại Tiểu ban chuyên môn trong khoảng thời gian từ ngày 14-25/4/2016 (Bộ môn xếp lịch cụ thể và thông báo cho NCS thực hiện)

 

II. Thủ tục nộp hồ sơ báo cáo

1. Mỗi nghiên cứu sinh nộp 05 quyển báo cáo cho Cán bộ phụ trách ngành từ ngày 25/3/2016 – 01/4/2016. Sau thời hạn này Bộ môn sẽ không nhận bổ sung và các trường hợp nộp trễ hoặc không nộp xem như không hoàn thành tiến độ học tập và phải đăng ký xét duyệt chung với khóa năm 2016.

2. Nghiên cứu sinh khóa năm 2014 đã báo cáo tổng quan trong năm 2015 nhưng không đạt kết quả, phải làm đơn đăng ký xét duyệt lại đề cương cùng với khóa năm 2015.

3. Nghiên cứu sinh tham khảo “Hưng dn thủ tục và gợi ý viết bài tiu lun tng quan và đ cương lun án tiến sĩ (đính kèm)

Các trường hợp nghiên cứu sinh cần thay đổi tên đề tài, nội dung nghiên cứu, điều chỉnh tập thể cán bộ hướng dẫn, … thì nộp đơn đăng ký trong thời gian này để Tiểu ban chuyên môn xét duyệt.

4. Nghiên cứu sinh báo cáo tại Tiểu ban chuyên môn trong khoảng thời gian từ ngày 14-25/4/2016 (Bộ môn xếp lịch cụ thể và thông báo cho NCS thực hiện)

5. Sau khi báo cáo Nghiên cứu sinh nộp 1 quyển hoàn chỉnh (có chữ ký xác nhận của CBHD và Trưởng tiểu ban) tại phòng ĐT Sau đại học từ ngày 26/4/2016 – 09/5/2016. Sau thời hạn này các Trường hợp không nộp bài sẽ bị hủy kết quả báo cáo.

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

  

 

Lê Đức Phúc

 

Cập nhật ( 24/04/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab