Sứ mạng của Trường

 

 tamnhinsumang.png

 

- TẦM NHÌN:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hướng đến việc trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ nền tảng của nền kinh tế tri thức trong thế kỷ 21. 

  

- SỨ MẠNG:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia trình độ cao trong lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học công nghệ mũi nhọn, có năng lực sáng tạo, làm việc trong môi trường cạnh tranh quốc tế; là nơi thực hiện những nghiên cứu khoa học đỉnh cao tạo ra các sản phẩm tinh hoa đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học công nghệ và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.

 

 - TRIẾT GIÁO DỤC:

Tự do học thuật; Sáng tạo; Phục vụ cộng đồng; Học tập suốt đời; Lấy người học làm trung tâm

Tài liệu tham khảo

Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2011-2015  Đính kèm

Cập nhật ( 25/11/2016 )