LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/6/2016 đến 25/6/2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                         LỊCH CÔNG TÁC

                                              (Tuần 20/6/2016 đến 25/6/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 20/6/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh lý thực vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Sau đại học chuẩn bị)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản công trình Nhà D1

Thành phần: Ban quản lý dự án, tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

13:30

Họp Ban làm phách thi THPT Quốc Gia 2016

Địa điểm: Phòng F.102

14:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 21/6/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 22/6/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 23/6/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

08:00

Hội thảo dự án SEDES

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học chuẩn bị)

09:00

Báo cáo tài liệu tổng quan và xét đề cương của NCS

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa CNTT chuẩn bị)

13:00

Hội thảo dự án SEDES

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  24/6/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

08:00

Hội thảo dự án SEDES

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học chuẩn bị)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị)

13:00

Hội thảo dự án SEDES

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.32 (Phòng Sau đại học chuẩn bị)

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: