LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/8/2016 đến 13/8/2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                      LỊCH CÔNG TÁC

                                           (Tuần 08/8/2016 đến 13/8/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 08/8/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Phòng B6.1 Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng sáng kiến

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Tổ chức Hành chính chuẩn bị)

15:00

Họp hội đồng thi đua khen thưởng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Tổ chức Hành chính chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 09/8/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp với Hàn Quốc (nghiên cứu hợp tác)

Địa điểm: Phòng I.11

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Phạm Kim Ngọc chuyên ngành Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.32 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp chuẩn bị tiếp nhận sinh viên khóa 2016

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Công tác Sinh viên chuẩn bị)

15:00

Đón tiếp đoàn Thanh tra Chính Phủ

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ TƯ NGÀY 10/8/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Phỏng vấn xét tuyển chương trình Thạc sĩ ICT & QCF liên kết giữa Trường và Viện JVN

Địa điểm: Phòng I.12 (cả ngày)

 

THỨ NĂM NGÀY 11/8/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp góp ý qui chế đào tạo Thạc sĩ

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban SĐH – ĐHQG TPHCM chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  12/8/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 08/08/2016 )