LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/8/2016 đến 20/8/2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                                  LỊCH CÔNG TÁC

                                                    (Tuần 15/8/2016 đến 20/8/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 15/8/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Phòng B6.1 Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Nguyễn Tuấn Duy chuyên ngành Toán Giải Tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Ban Giám Hiệu tiếp đoàn Telecom ParisTech

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT&QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 16/8/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp nghiệm thu đề tài sở KH&CN TP.HCM

Địa điểm: Phòng I.12 (Chủ nhiệm ThS. Nguyễn Chí Nhân)

14:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 17/8/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 18/8/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

ĐHQG-HCM kiểm tra công tác thanh tra, pháp chế tại trường ĐH KHTN

Thành phần: Theo công văn số 1413 /ĐHQG-TTPC ngày 18/7/2016

14:00

Tiếp đoàn ĐH Adelaide (Úc)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT&QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  19/8/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo cho NCS Trần Nhật Phương chuyên ngành Vi sinh vật học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: