Thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN NH 2015 - 2016 (update 27/9)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:  98/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

v/v kết quả Điểm rèn luyện dự kiến NH 2015 - 2016

_______________

  Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN năm học 2015 - 2016 và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

1.      Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN năm học 2015 - 2016: 9-27_diem_ren_luyen_15-16_du_kien

2.      Nơi tiếp nhận khiếu nại:

Nội dung

Nơi tiếp nhận

Email các cán bộ phụ trách

Mục 5

Khoa

Toán: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

CNTT: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Vật lý: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Hóa: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Sinh + CNSH: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Địa chất: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

KHMT + CNMT: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

KHVL: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

ĐTVT: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Các mục còn lại

Phòng CTSV

 Nộp đơn khiếu nại (theo mẫu) trực tiếp tại phòng CTSV hoặc qua email Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Lưu ý:

-   Sử dụng Email sinh viên để liên hệ với Nhà trường

-   Tiêu đề: MSSV - DRL 15-16

-   Đính kèm theo các Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động.

 Các email gửi về phòng không đúng quy định sẽ không được trả lời

  3.      Thời gian khiếu nại:

Đối tượng

Thời gian khiếu nại

SV tốt nghiệp 9/2016

Thời gian: 19/9/2016 đến 26/9/2016 (trừ ngày 23/9/2016)

Hình thức: liên hệ trực tiếp phòng CTSV

SV K2013

SV K2014

SV K2015

Thời gian: 03/10/2016 đến 16g30 ngày 14/10/2016

  Đề nghị các sinh viên đọc kỹ Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiều nại nào khác.

 Nơi nhận:

-            Ban giám hiệu;

-            BCN các Khoa;

-            Đoàn TN, Hội SV;

-            Lưu: VT, CTSV.

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Văn Chí Nam

 

                                                                                            

 

Cập nhật ( 28/09/2016 )