Thông báo v/v đăng ký nơi khám chữa bệnh đối với sinh viên khóa 2016 bậc Cao đẳng

ĐH QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số:  100/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 THÔNG BÁO

V/v đăng ký nơi khám chữa bệnh đối với sinh viên khóa 2016 bậc Cao đẳng

___________________

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu đối với các sinh viên khóa 2016 tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT) trong năm học 2016-2017 như sau:

Hình thức đăng ký: sinh viên chỉ lựa chọn duy nhất 01 bệnh viện/phòng khám trong danh sách các đơn vị khám chữa bệnh BHYT theo liên kết https://goo.gl/hFkmdj

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/9/2016.

Trường hợp các sinh viên không đăng ký hoặc đăng ký không đúng quy định (lựa chọn nhiều bệnh viện cùng lúc) thì Nhà trường sẽ chọn bệnh viện mặc định là 011 Bệnh viện 30/4.

Đề nghị các sinh viên thực hiện theo đúng nội dung trên để đảm bảo quyền lợi của mình.

 

Nơi nhận:

-   Ban Giám hiệu;

-   BCN các Khoa;

-   Đoàn TN, Hội SV;

-   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam