Thông báo nhận thẻ sinh viên bổ sung hệ đại học chính quy khóa 2016

Nhà trường thông báo đến tất cả các sinh viên khóa 2016 (Bậc đại học)  chưa nhận thẻ Sinh viên  và thẻ ngân hàng thì đến phòng Công tác Sinh Viên cơ sở Linh Trung, Thủ Đức - Dĩ An, Bình Dương để nhận thẻ.

  • Thời gian: kể từ ngày ra thông báo (chỉ giải quyết trong thời gian tiếp sinh viên)
Lưu ý: Các sinh viên của các chương trình đặc biệt bao gồm (CNTT_tiên tiến, CNTT_CLC, CNTT_Việt pháp và Công nghệ kỹ thuật Hóa học): sẽ nhận thẻ SV tại cơ sở Linh Trung Thủ Đức từ ngày ra thông báo đến trước ngày 10/10/2016. Sau thời gian trên SV chưa nhận thì sẽ nhận tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ.