Quản trị đại học

 

 

I. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

Xem file Đính kèm

II. BA CÔNG KHAI

Đây là trang thông tin thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Nội dung công khai tại trong thông tin này gồm : 

Năm 2016-2017 

- Công nghệ thông tin - Đại học 
- Công nghệ thông tin - Cao đẳng
- Công nghệ kỹ thuật môi trường
- Khoa học môi trường
- Công nghệ sinh học
- Sinh học 
- Điện tử - Viễn thông
- Hóa học
- Khoa học Vật liệu
- Toán - Tin học
- Vật lý
- Kỹ thuật hạt nhân
Hải dương học

 

 Năm 2015-2016 

 

Năm 2014-2015 

 

 Năm 2013-2014 

III. TIẾP CÔNG DÂN

Quy định tiếp công dân Quy định  Nội quy

 

 

Cập nhật ( 28/12/2016 )