TẢI LƯU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG TỪ NĂM 2007

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm 2007

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm 2008

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm 2009

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm 2010

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm 2011

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm 2012

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm 2013

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm 2014

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm 2015

Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm 2017

Cập nhật ( 29/08/2017 )