LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/10/2016 đến 29/10/2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                                LỊCH CÔNG TÁC

                                                  (Tuần 24/10/2016 đến 29/10/2016)

 

             Phòng Đào tạo Sau đại học sử dụng phòng F.102 từ ngày 20/10/2016 đến 31/10/2016

               Phòng Kế hoạch Tài chính sử dụng phòng I.12 từ ngày 24/10/2016 đến 21/11/2016

 

THỨ HAI NGÀY 24/10/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học họp về nội dung môn học

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học chuẩn bị)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 25/10/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành Sinh lý học người và động vật

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 26/10/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 27/10/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 07:00

(Cả ngày) 

Đón tiếp đoàn khảo sát sơ bộ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  28/10/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp chương trình đặc biệt

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY  29/10/2016

08:30

Bảo vệ luận án TS cấp cơ sở đào tạo cho NCS Cao Thanh Tình

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 29/11/2016 )