Thông báo kết quả Rèn luyện dự kiến SV bậc CĐ NH 2015-2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_______________

Số: 148 /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

TP. HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

v/v kết quả ĐRL DỰ KIẾN NH 2015 - 2016 của sinh viên bậc Cao đẳng

   Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN năm học 2015 - 2016 của  SV bậc Cao đẳng và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

1.      Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN năm học 2015 - 2016: (File điểm rèn luyện dự kiến NH 15-16_CĐ)

2.      Nội dung và nơi tiếp nhận khiếu nại:

  STT

Nội dung

Nơi tiếp nhận khiếu nại

1

Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 4 và Mục 6

Phòng Công tác Sinh viên

2

Mục 5

Đường link khiếu nại:

https://goo.gl/forms/cOKadSVaqLvsYQc53

 

3.      Thời gian khiếu nại:

Từ 8g30 ngày 15/11/2016 đến 16g30 ngày 25/11/2016

Những SV tốt nghiệp có điểm tốt nghiệp  từ 8.0 trở lên nếu có khiếu nại ĐRL phải liên hệ vào ngày 16, 18/11/2016 để nhà trường xét khen thưởng tốt nghiệp. Sau ngày 18/11 thì nhà trường vẫn tiếp nhận khiếu nại cho đến hết thời gian quy định nhưng sẽ không thay đổi kết quả xét khen thưởng.

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ quy chế và thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

                                                                                             PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Cập nhật ( 14/11/2016 )