THÔNG BÁO 03 CÔNG KHAI

THÔNG BÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2013-2014

-       Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên cơ hữu:

nhansu2013-2014

-       Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học – bậc đại học:

daihoc2013-2014

-       Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học – bậc sau đại học:


-       Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học:

cosovatchat2013-2014

-       Thông tin tài chính:

taichinh2013-2014

 

 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2014-2015

-       Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên cơ hữu:

nhansu2014-2015

-       Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học – bậc đại học:

daihoc2014-2015

-       Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học – bậc sau đại học:

 

-       Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học:

cosovatchat2014-2015

          -       Thông tin tài chính:

            taichinh2014-2015

 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2015-2016

-       Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên cơ hữu:

nhansu2015-2016

-       Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học – bậc đại học:

daihoc2015-2016

-       Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học – bậc sau đại học:


-       Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học:

cosovatchat2015-2016

         -       Thông tin tài chính.

            taichinh2015-2016

 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

-       Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên cơ hữu:

nhansu_2016-2017

-       Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học – bậc đại học:

daihoc_2016-2017

-       Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học – bậc sau đại học:

  saudaihoc_2016-2017

-       Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học:

cosovatchat_2016-2017

         -       Thông tin tài chính.

         taichinh_2016-2017

 

Cập nhật ( 28/11/2016 )