LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/11/2016 đến 03/12/2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                                  LỊCH CÔNG TÁC

                                                     (Tuần 28/11/2016 đến 03/12/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 28/11/2016

08:00

(cả ngày)

Khai mạc kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Hội trường I

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 29/11/2016

08:00

(cả ngày)

Làm việc với Đoàn Kiểm định chất lượng giáo dục

Địa điểm: Phòng I.23, Phòng I.41, Phòng I.42, Phòng I.44

 

THỨ TƯ NGÀY 30/11/2016

07:30

(cả ngày)

Làm việc với Đoàn Kiểm định chất lượng giáo dục

Địa điểm: Phòng I.23, Phòng I.41, Phòng I.42, Phòng I.44

14:00

Đoàn đánh giá phỏng vấn người học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KT & ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 01/12/2016

08:00

(Cả ngày)

Làm việc với Đoàn Kiểm định chất lượng giáo dục

Địa điểm: Phòng I.23

08:00

(Cả ngày)

Lớp tập huấn Viện IRD (Pháp)

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

10:30

Đoàn đánh giá làm việc với BGH

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KT & ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  02/12/2016

07:30

(Buổi sáng)

Bế mạc kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Hội trường I

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 28/11/2016 )