LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/12/2016 đến 10/12/2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                                LỊCH CÔNG TÁC

                                                      (Tuần 05/12/2016 đến 10/12/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 05/12/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp giao ban Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Thành phần: BGH, lãnh đạo Phòng/Khoa

Địa điểm: Phòng F.102

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

13:30

Lớp tập huấn Khoa Sinh học – CNSH và viện IRD (Pháp)

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:30

Tiếp đoàn Carthage Global (London, UK)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT - QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 06/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Hội thảo VNU – Hallym joint Symposium

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT - QLDA chuẩn bị)

09:30

Tiếp đoàn GS Milano (ĐH Florence, Italy)

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Vật lý - VLKT chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 07/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 08/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Tổ chức phổ biến Quy chế học vụ CH-K26

Địa điểm: Giảng đường 1

 

THỨ SÁU NGÀY  09/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp mặt kỷ niệm 10 năm chương trình Thạc sĩ Toán ứng dụng Việt Pháp

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT - QLDA chuẩn bị)

08:30

Tiếp đoàn Giáo sư Trường ĐH Graz (Áo)

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Địa chất chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  10/12/2016

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quang

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 02/12/2016 )