Thông báo v/v kiểm tra Sinh hoạt công dân Đầu năm và Cuối khóa, năm học 2016-2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 162/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra Sinh hoạt Công dân Đầu năm và Cuối khóa năm học 2016-2017

_________________

           

            Tiếp tục thực hiện nội dung sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2016 - 2017, Nhà trường thông báo việc kiểm tra Sinh hoạt Công dân Đầu năm (Khóa 2014, 2015 bậc ĐH và Khóa 2015 bậc CĐ) và Cuối khóa (Khóa 2013 trở về trước, bậc ĐH và Khóa 2014 trở về trước, bậc CĐ) như sau:

1. Đối tượng tham gia kiểm tra: các sinh viên đã tham gia đầy đủ 02 chuyên đề nội dung sinh hoạt công dân theo danh sách đính kèm.

-    Danh sách sinh viên đủ kiều kiện tham gia kiểm tra SHCD Đầu năm: Xem tại đây

-    Danh sách sinh viên đủ điều kiện tham gia kiểm tra SHCD Cuối khóa: Xem tại đây

           
+ Mọi thắc mắc, khiếu nại, sinh viên vui lòng liên hệ P.CTSV từ 11g00 ngày 09/12/2016 đến 11g00 ngày 13/12/2016. Sau thời gian quy định, Nhà trường sẽ không giải quyết.

+ Trường hợp sinh viên không tham gia kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân. Ngược lại, các sinh viên không đúng đối tượng quy định tham gia kiểm tra sẽ không được công nhận kết quả.

2. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm online. Sinh viên tự tham gia kiểm tra bằng máy tính cá nhân (có thể truy cập vào internet) tại link: http://courses.fit.hcmus.edu.vn/onlinetest/

Sinh viên xem thêm hướng dẫn tại đây

3. Thời gian kiểm tra:

-    Kiểm tra sinh hoạt công dân Đầu năm (dành cho sinh viên năm 2, năm 3 bậc Đại học và sinh viên năm 2 bậc Cao đẳng): từ ngày 14/12/2016 - 18/12/2016.

-    Kiểm tra sinh hoạt công dân Cuối khóa (dành cho sinh viên năm cuối bậc Đại học và Cao đẳng): từ ngày 19/12/2016 - 23/12/2016.

  4. Nội dung kiểm tra

Sinh viên có thể chọn bộ đề tương ứng với nhóm chuyên đề đã đăng ký học, cụ thể:

@. Đầu năm

+ Đề nhóm tự chọn A: 

 • Thời sự - Chính trị - Xã hội
 • Hoạt động Đoàn - Hội
 • Quyền tác giả và quyền công bố thông tin
 • Thời sự biển đảo

+ Đề nhóm tự chọn B:

 • Thời sự - chính trị - xã hội
 • Hoạt động Đoàn-Hội
 • Quyền tác giả và quyền công bố thông tin
 • Sinh viên với hội nhập quốc tế
@. Cuối khóa
+ Đề nhóm tự chọn C: 
 • Thời sự - chính trị - xã hội
 • Hoạt động Đoàn-Hội
 • Các vấn đề cần quan tâm khi chuẩn bị CV và phỏng vấn xin việc
 • Tìm hiểu Luật Lao động

+ Đề nhóm tự chọn D:

 • Thời sự - chính trị - xã hội
 • Hoạt động Đoàn-Hội
 • Các vấn đề cần quan tâm khi chuẩn bị CV và phỏng vấn xin việc
 • Quản lý tài chính cá nhân

5. Công nhận kết quả thi:

-    Sinh viên phải đạt 70/100đ thì mới được công nhận đạt bài Kiểm tra sinh hoạt công dân.

-    Mỗi sinh viên có thể tham gia kiểm tra tối đa 02 lần (mỗi lần thi cách nhau 60 phút) và Nhà trường sẽ lấy kết quả cao nhất làm kết quả cuối cùng.

Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

-            Ban giám hiệu;

-            BCN các Khoa;

-            Đoàn TN, Hội SV;

-            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

 

Cập nhật ( 13/12/2016 )