LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/01/2017 đến 14/01/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                                                  LỊCH CÔNG TÁC

                                                         (Tuần 09/01/2017 đến 14/01/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 09/01/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

Cả ngày

Hội nghị triển khai kế hoạch chiến lược Trường ĐH KHTN (2016 – 2020) tầm nhìn 2030

Thành phần: BGH, Lãnh đạo các đơn vị

 

THỨ BA NGÀY 10/01/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp phân tích chất lượng Đảng viên

Địa điểm: Phòng I.11 (Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 11/01/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Hội thảo BK21+ (Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT và Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 12/01/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:00

Họp chương trình đào tạo tiếng Pháp AUF

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  13/01/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 06/01/2017 )