Thông báo v/v phát thẻ Bảo hiểm năm 2017 cho sinh viên đóng phí Đợt 2

         ĐH QUỐC GIA TP.HCM

       TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 08/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc phát thẻ Bảo hiểm năm 2017 cho sinh viên đóng phí Đợt 2

________________

 

Nhà trường sẽ phát thẻ Bảo hiểm Y tế cho các sinh viên đã đóng phí đợt 2 từ ngày 20/12/2016 - 10/01/2017 theo hướng dẫn sau:

 

STT

Đối tượng

Nơi nhận thẻ

Thời gian

1.       

Sinh viên đại học, cao đẳng chính quy

Phòng CTSV

09/02/2017 – 03/3/2017

2.       

Sinh viên chương trình tiên tiến, Việt pháp, Chất lượng cao

Văn phòng Chương trình đào tạo đặc biệt I43

09/02/2017 – 03/3/2017

 

 

Sau ngày 03/3/2017, Nhà trường sẽ hủy các thẻ bảo hiểm còn lại do sinh viên không đến nhận. Trong trường hợp này nếu như sinh viên muốn được cấp lại thẻ bảo hiểm thì phải đóng phí làm thẻ.

Mọi trường hợp sai sót thông tin cá nhân trên thẻ BHYT yêu cầu sinh viên đến trực tiếp phòng CTSV để điều chỉnh. Trường hợp sinh viên muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu phải nộp lại Thẻ cho phòng CTSV vào cuối tháng 3/2017 để Trường làm thủ tục đề nghị BHXH TPHCM điều chỉnh.

 

Nơi nhận:

-          Ban giám hiệu;

-          BCN các khoa;

-          TT Đào tạo Quốc tế;

-          Đoàn TN;

-          Hội SV

-         Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam