LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/02/2017 đến 18/02/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                                           LỊCH CÔNG TÁC

                                                        (Tuần 13/02/2017 đến 18/02/2017) 

 

THỨ HAI NGÀY 13/02/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ BA NGÀY 14/02/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ TƯ NGÀY 15/02/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ NĂM NGÀY 16/02/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp triển khai giới thiệu đào tạo SĐH cho các tỉnh Tây Nam Bộ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo Sau đại học chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn Arizona State University (Mỹ)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn ĐH California State (Mỹ)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  17/02/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Cả ngày

Hội nghị cán bộ “giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025”

Địa điểm: Hội trường I

10:00

Tiếp đoàn Chungnam National University (Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 17/02/2017 )