Thông báo môn LTHĐT (cao đẳng, lớp trả nợ) học tại phòng E. 403
Phòng đào tạo thông báo từ Thứ 7  tuần này (15/4/2017), lớp cao đẳng học trả nợ môn Lập trình hướng đối tượng tiết 7 - 10 tại phòng E 403.
Cập nhật ( 11/04/2017 )