LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/05/2017 đến 27/05/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                                                 LỊCH CÔNG TÁC

                                                     (Tuần 22/05/2017 đến 27/05/2017)

           Phòng Đào tạo Sau đại học sử dụng phòng F.102 từ ngày 25/5 đến 31/5/2017

 

THỨ HAI NGÀY 22/05/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh thái

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Phỏng vấn NCS

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp kick-off chương trình ASEAN Student Summer Camp 2017

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 23/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Phỏng vấn NCS

Địa điểm: Phòng F.102 , Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Tiếp đoàn Viện Fraunhofer (Đức)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 24/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ NĂM NGÀY 25/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Phỏng vấn NCS

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  26/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 

Cập nhật ( 19/05/2017 )