LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/05/2017 đến 03/06/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                                                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                  (Tuần 29/05/2017 đến 03/06/2017)

        Phòng Đào tạo Sau đại học sử dụng phòng F.102 từ ngày 25/5 đến 31/5/2017

 

THỨ HAI NGÀY 29/05/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Tiếp đoàn Lãnh sự quán New Zealand

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 30/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:00

Tổ chức giới thiệu học bổng SĐH của viện KT Tokyo

Địa điểm: Phòng I.23 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

14:00

Họp đoàn KTNN

Địa điểm: Phòng I.12


THỨ TƯ NGÀY 31/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận án TS cấp CSĐT cho NCS Vũ Bích Ngọc chuyên ngành Sinh lý học Người và Động vật

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 01/06/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp nghiệm thu đề tài cấp Trường (ThS. Vũ Bích Ngọc)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Khoa học công nghệ chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  02/06/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường 2017

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Khoa học công nghệ chuẩn bị)

09:00

Họp mở đào tạo ThS tại các Tỉnh Tây Nam Bộ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  03/06/2017

07:30

Khai mạc kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ chuyên viên lên chuyên viên Chính

Địa điểm: Hội trường I

09:00

Thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ ICT và QCF của Viện Jonh Von Neumann

Địa điểm: Phòng I.23

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 

Cập nhật ( 26/05/2017 )