Thông báo đóng chi phí hỗ trợ đào tạo năm thứ 1 của lớp cao học khóa năm 2016

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

THÔNG BÁO

v/v Thu học phí hỗ trợ đào tạo năm 1 chương trình cao học khóa 26/2016
 
 
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị học viên cao học của các ngành khóa 26 đến phòng Đào tạo Sau đại học đóng học phí hỗ trợ đào tạo năm thứ 1.

Thời gian: từ ngày 13/6/2017 đến 16/6/2017.

Mức thu: 1.000.000đ/năm                                                        

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đóng chi phí Nhà trường sẽ không giải quyết bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2017

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Lê Đức Phúc

Cập nhật ( 01/06/2017 )