LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/6/2017 đến 10/6/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                                                           LỊCH CÔNG TÁC

                                               (Tuần 05/6/2017 đến 10/6/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 05/6/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102

 

  THỨ BA NGÀY 06/6/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp Ban đề án đánh giá năng lực ĐHQG 2018

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐGCL chuẩn bị)

17:00

Khóa học tiếng Anh “English for Career Dev”

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 07/6/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 08/06/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Hội thảo về khởi nghiệp sáng tạo trong Trường Đại học

Địa điểm: Hội trường I (Phòng Khoa học công nghệ chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  09/06/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 

Cập nhật ( 05/06/2017 )