Thông báo học bổng Vừ A Dính năm học 2016-2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:    41  /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Vừ A Dính năm học 2016-2017

_________________

 

1.      Đối tượng dự tuyển

-         Sinh viên đại học hệ chính quy, có tư cách đạo đức tốt;

-         Là sinh viên dân tộc thiểu số, có điểm trung bình học kì 1 năm học 2016-2017 từ 7.0 trở lên;

-         Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2016-2017 từ 70 điểm trở lên;

-         Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2016 – 2017.

2.      Giá trị học bổng

Mỗi suất học bổng có giá trị 1.500.000đ.

3.      Hồ sơ xin học bổng

-         Bản tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu) mau_1_bang_tom_tat_thanh_tich_ca_nhan;

-         Bảng điểm học tập học kì 1 năm học 2016-2017;

-         Bản sao hộ khẩu thường trú.

4.      Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Địa điểm nộp: Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Hạn chót: 15g00 ngày 11/7/2017.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00.

 

           

Nơi nhận:

-                                        BGH (để báo cáo);

-                                        BCN các Khoa;

-                                        Đoàn TN, Hội SV;

-                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Văn Chí Nam