Đề cương ôn tập các chuyên ngành tuyển sinh Sau đại học

Môn cơ bản - Cấu tạo chất và CSLT hóa học (ngành Hoá)

Môn cơ bản - Toán cao cấp A1 (ngành Địa chất, Môi trường, Hải dương, Khí tượng, VL Địa cầu)

Môn cơ bản - Toán cho vật lý (ngành Vật lý)

Môn cơ bản - Toán rời rạc (ngành KH Máy Tính, HTTT)

Môn cơ bản - Toán thống kê sinh học (ngành Sinh học)

Môn cơ bản - Điện tử (ngành Kỹ thuật Điện tử )

Môn cơ bản - Toán cơ bản (ngành Toán)

Môn cơ bản - Toán (ngành Cơ sở toán học cho tin học)

Môn cơ bản - Đại cương khoa học vật liệu (ngành KHVL)

Môn cơ sở - Đại số cơ sở

Môn cơ sở - Xác suất thống kê

Môn cơ sở - Giải tích cơ sở 

Môn cơ sở - Cơ sở toán ứng dụng (ngành Toán ứng dụng)

Môn cơ sở - Tin học (ngành Cơ sở toán học cho tin học)

Môn cơ sở - Tin học cơ sở  (ngành Khoa học máy tính)

Môn cơ sở - Tin học cơ sở cho HTTT  (ngành Hệ thống thông tin)

Môn cơ sở - Cơ lượng tử (ngành VLLT)

Môn cơ sở - Cơ sở vật lý hạt nhân (ngành VLHN)

Môn cơ sở - Xử lý tín hiệu số (ngành Kỹ Thuật Điện Tử)

Môn cơ sở - Khoa học trái đất (ngành VL Địa cầu, Hải dương, Khí tượng)

Môn cơ sở - Vật lý nguyên tử và điện tử (ngành Quang học, VL Vô tuyền Điện tử-Ứng dụng, VLKT)

Môn cơ sở - CSLT hóa hữu cơ

Môn cơ sở - CSLT hóa lý

Môn cơ sở - CSLT hóa vô cơ

Môn cơ sở - CSLT hóa phân tích

Môn cơ sở - Sinh học cơ sở 

Môn cơ sở - Địa chất cơ sở (ngành Địa chất cơ sở, Kỹ thuật Địa chất)

Môn cơ sở - Cơ sở khoa học môi trường (ngành Khoa học môi trường)

Môn cơ sở - Quản lý môi trường (ngành Quản lý tài nguyên môi trường)

Môn cơ sở - Đại cương nhiệt động lực học (ngành Khoa học vật liệu)

Cập nhật ( 15/08/2017 )