LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/8/2017 đến 12/8/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 


                                                                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                         (Tuần 07/8/2017 đến 12/8/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 07/8/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 08/8/2017

 

 


THỨ TƯ NGÀY 09/8/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp BTC ngày hội “ Japanese Day 2017”

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT&QLDA chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 10/8/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY  11/8/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: